วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------
วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
08.30-09.00 ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร
09.00-10.00 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “New Normal โลกยุคใหม่! วิทยุชุมชนจะดำรงอยู่อย่างไร”
                    โดย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด
                    กล่าวรายงานโดย นางมยุรา หาญจิต เลขาธิการสมาคมสื่อช่อสะอาด
10.00-12.00 การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจสื่อวิทยุยุคดิจิทัล”
                    โดย ทีมงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประณีต กรุ๊ป จำกัด
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
                    - แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2562
                    - แถลงบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา ให้สมาชิกรับทราบ
                    - เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
                    - ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
                    - เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
                    - เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
14.30-15.00 สรุปผลการประชุม
                    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com