สมาคมสื่อช่อสะอาด จัดโครงการต้นแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงต้านทุจริต "สถานีสื่อช่อสะอาด" มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของการทุจริต รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
  4. เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com