สามัญสมาชิก ประจำปี 2565

เรียน ท่านสมาชิกและเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ที่เคารพรักทุกท่าน

         ตามที่สำนักงาน กสทช. ให้ท่านได้รับสิทธิทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ (เครื่องส่ง 500 วัตต์ เสาส่งสูง 60 เมตร) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น

         เพื่อยืนยันสถานภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการกระจายเสียง ขอให้ท่านได้โปรดชำระเงินบำรุงตามข้อบังคับของสมาคมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 007-3-82564-4 ชื่อบัญชี "สมาคมสื่อช่อสะอาด" ค่าสมัครครั้งแรก 100 บาท เงินบำรุง 1,000 บาทต่อปี

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายนามผู้ที่ชำระเงินบำรุงสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2565

 1. นายสุทนต์ กล้าการขาย
 2. นางมยุรา หาญจิต
 3. นายธนา วิสูตรานุกูล
 4. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ
 5. นายนวปฎล เงินไกร
 6. นางสาวชลธิชา นาคถ่าย
 7. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์
 8. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์
 9. นายธนา เทพาพิน
 10. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์
 11. นายนิพนธ์ ค้าเจริญ
 12. นายสุทธิ เพ็งเจริญ
 13. นายสถิตย์ จำเริญทิพย์
 14. นายชวาลา ชัยมีแรง
 15. นางสาวประภาพร สารีวงษ์
 16. นางวิไล วงษ์บุญธรรม
 17. นางศิริวราพร สิริโพธิวงศ์
 18. นางสาวเสาวลักษณ์ จำปาทอง
 19. นายบดินทร์ วิชิตะกุล
 20. นางอนัญญา สวัสดิสาร
 21. นางปวีณอร จิตอารี
 22. นายพัฒนพงศ์ ต่อสู้
 23. นางสาวเกษมศรี สุภาอินทร์
 24. นางสาวสมจิตร เฟื่องสกุล
 25. นายพอพันธ์ ทองศักดิ์
 26. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด
 27. นายประจักษ์ เที่ยงตรงจิตร
 28. นางวาสนา วานิชบุตร
 29. นายนรินทร พูนทรัพย์
 30. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง
 31. นางสาวธัญญธร ทับเพชร
 32. นายกษิภัท พรรณเทียน
 33. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย
 34. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์
 35. นายนุกูล วิเศษการ
 36. นายปริญญา ศิริวงศ์มงคล
 37. นายธันวรรธน์ โชควรพาณิชน์
 38. นางกนกพร กล่อมจิตต์
 39. นายพลังธรรม ปรีชาวัย
 40. นางพัชมน จันทร์แสง
 41. นายเจริญ สงวนแก้ว
 42. นายชาญวิทย์ จันทร์งาม
 43. นางณัฐวรา รัตนพันธ์ุ
 44. นายเพลิน บ่องเขาย้อย
 45. นางอณัญญา พยัฆเษม
 46. นางฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์
 47. นายประเสริฐ หลานรอด
 48. นายสมยศ รู้ชั้น
 49. นางวันเพ็ญ สิงห์ธวัช
 50. นายสุวัจน์ สมวงษา
 51. นายแสวง บุญเกิดรัมย์
 52. นางเวียง ปัญญาอุด
 53. นางศิริรัตน์ แทนหลาบ
 54. นายสุวิท จันทร์อุดม
 55. นางภัทรภรณ์ บุญมี
 56. นายเจษฎา คามพินิจ
 57. นายสมบูรณ์ จันทร
 58. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง
 59. นางฉันทนา อำนวยพร
 60. นางเจชวดี ศรีวรสาร
 61. นายสุภรัตน์ แก้วศรี
 62. นายสุเวช หงษ์นิกร
 63. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์
 64. นางวันทอง ศรีขัดเค้า
 65. นายสามารถ ทองขาว
 66. นายพงศ์นคร สุจารีย์
 67. นายวรจิตร พิลารักษ์
 68. นางอัจฉรา วิเศษศรี
 69. นายสุพัตร วรรณธรรม
 70. นายสุริยา แก้วเขียว
 71. นายสมนึก นิลวัฒน์
 72. นายอัฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 73. นางดวงตา เพ็งลุย
 74. ร.ต.ต. สนม ภู่ระหงษ์
 75. นายสมาน นาสำแดง
 76. นายชายเวช พันดวง
 77. นางสุภาภรณ์ ล้อไพบูลย์
 78. นายไวรัลย์ธริน สรศาสตร์
 79. นางชญานันท์ เทียนส่องโลก
 80. นางสุบิล สุมะลิ
 81. นายวีระชัย สุมะลิ
 82. นางละม่อม สุทธิ
 83. นายอุทัย ประทีป
 84. นายสุวรรณ์ โคตรชาดา
 85. นางนิตดา จังธนสมบัติ
 86. นางวนิดา ศรีสุข
 87. นายเกษมศรี วรสาร
 88. นายสุนา สีแสนตอ
 89. นายธนรัฐ สิทธิโน
 90. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์
 91. นายสุภัทรชัย รอดบุญเกิด
 92. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์
 93. นางวัลภา จำปาจันทร์
 94. นายสมาน บุญยอ
 95. นายอนุสรณ์ สุมาทร
 96. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ
 97. นายมานพ เพ็ชรวัฒนา
 98. นางสาวกัญญ์ธัญลักษณ์ คล้ายน้อย
 99. นางนันทวัน เวียงธรรม
 100. นายสมศักดิ์ อยู่นาน
 101. นางพวงพยอม หลวงเทพ
 102. นายสุริยัน วงศ์พาณิชยกุล
 103. นางสาวพัชอร อุโฆษบวร
 104. ดร.วัชรพงศ์ ขุมเพ็ชร
 105. นายประสิทธิ์ กองมงคล
 106. นางสาวอุบล รัตนา
 107. นายพรชัย เอี่ยมโสภณ
 108. นายธงชัย เศียรกระโทก
 109. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร
 110. นายทองสุก สารโพคา
 111. นางอรนุช ชาลี
 112. นายบุญพงษ์ ทาแก้ว
 113. นางสาวพรพิมล บัวสด
 114. นางสาวทัศนา แซ่เล้า
 115. นายสุกิจ โกเศส
 116. นายวรภพ อินนา
 117. นายปนิพันธ์ บัวสำลี
 118. นายสมัย หาญศรีนาท
 119. นางสาวชัญญา ศรีนวล
 120. ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล
 121. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์
 122. นายณัฏฐ์วัฒน์ สุนทรเอนกวิภาส
 123. นายชัยยุทธ บัวคลี่
 124. นายณรงค์ อันยงค์
 125. นางวีรญา จันทร์หนู
 126. นางวันพร นุ่มถึก
 127. นางอนงค์ ศุภภิญโญ
 128. นายสากล โตสกุล
 129. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง
 130. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์
 131. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์
 132. นายนพดล คำเสมอ
 133. นายจำลอง คำหาญ
 134. นายศิรวาณิชย์ คิดดี
 135. นายนภัทร กลิ่นเกษรกุล
 136. นายครองศักดิ์ บูรณ์เจริญ
 137. นายจำเนียร เดิมศรีภูมิ
 138. นายวิเชียร สลางสิงห์
 139. นางสาวสุรภี ชังเภา
 140. นางกนกทิพย์ ทิพย์เนตร
 141. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ
 142. นายวินัย นาคนิวงค์
 143. นายทวี ไปแดน
 144. นายธนกฤต ฤทธิจรจาก
 145. นายประสาร ยศสมบัติ
 146. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล
 147. นายพิชิต สุทธศาสตร
 148. นายสุพิศ คิดรอบ
 149. นายชาญชัย วิธานสรกิจ
 150. นางสาวพรรณทิพย์ วงค์เทพ
 151. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์
 152. นางมนสิชา อินชญากานต์
 153. นางสาวพัชรีรัตน์ นิลคง
 154. นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว
 155. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ
 156. นางสาวพุธระพี ศรีแก้ว
 157. นางสาวนงนภัส ฟักขำ
 158. นางพิศมัย สุขล้ำคณา
 159. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน
 160. นางสาวรัชนีวรรณ สุริยะจันทร์
 161. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง
 162. นายสำรวล สุขสราญ
 163. นายสุขสันต์ เรืองทิพย์
 164. นางดวงจันทร์ บุญราชสุวรรณ
 165. นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์
 166. นายสงวน ขวัญทวี
 167. นายเจม สายปัญญา
 168. นางอุไรวรรณ ขุมทรัพย์
 169. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา
 170. นายกวี กิมาลี
 171. นายปรีชา พลูเขตกิจ
 172. นายสันติพงษ์ สังข์เทพ
 173. นายจักรกฤษ เกิดนาน้อย
 174. นางเรณู นุชนิยม
 175. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร
 176. นางอรณี ผันพักตร์
 177. นางบุญชู นพบูรณ์
 178. นายเวียน สุขติเวชพงศ์
 179. นายกุศล ต่อติด
 180. นายสุภพ แสนสุข
 181. นางทรงสัน นักทำนา
 182. นายณรงค์ชัย นำเจริญสมสกุล
 183. นายสาคร สุพิมล
 184. นายกฤษดา วัลภาชัย
 185. นายฐิติศักดิ์ แก้วสุขศรี
 186. นางประสานสินธุ์ โมกมัน
 187. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์
 188. นายเกียรติศักดิ์ เทียนไสย
 189. นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล
 190. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม
 191. นายสรรค์ สามกองงาม
 192. นายสุรพล วารี
 193. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ
 194. นายชาตรี บางบุญฤทธิ์
 195. ร.ต.ท.กฤษณัฎฐ์ คำแปงตัน
 196. นางสาวสุภาวดี ดวงดี
 197. นายธนวัฒน์ นาสำแดง
 198. นายชัพกฤษ ณ เชียงใหม่
 199. นายกิตติภพ ชัยช่วยโชค
 200. นายภูเสกข์ สาริยา
 201. นางสาววรนุช ใหม่ปิยะ
 202. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย
 203. นายณพยง สุริยศ
 204. นายพยุง เลิศพงษ์สุข
 205. นางวศินี ชนะศุภชลสิทธิ์
 206. นายนันทวัฒน์ ธนูชัย
 207. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์
 208. นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี
 209. นายเสน่ห์ บุญแก้ว
 210. นายสมอาจ แย้มจะบก
 211. นายสุริยัน พลตื้อ
 212. นางสาวิตรี แซ่เจียะ
 213. นายเกริกขจร ชัยชาญ
 214. นายชัยวัฒน์ นาสำแดง
 215. นางเกษรา เหล่าโกธา
 216. นายชะนาพันธ์ สืบสาย
 217. นายคำเคน ศรีประเสริฐ
 218. นายศรีทน ปัญโยกิจ
 219. นายพิษณุ เสามี
 220. นายชุติพล เสามี
 221. นายอนัญญา เสามี
 222. นางสาวฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์
 223. นายประเสริฐ จันทร์สว่าง
 224. นายนิอัสมาน อับดุล
 225. นายวิชิต สมรฤทธิ์
 226. นายสมคิด มีห่อข้าว
 227. นายเกษม โคตรสุมาตย์
 228. นางอำไพ จองไพจิตรสกุล
 229. นางน้ำฝน พุทธชาติ
 230. นายบรม ชัยณุวงษ์ศรี
 231. นายจรัส สุปัญญา
 232. นางสาวศิริพร พันแสน
 233. นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ
 234. นายสมควร แสงบัวภา
 235. นางสาวชนาพร เจริญผล
 236. นายอัมพล อยู่ทิม
 237. นายนวรัตน์ อารีสรรค์
 238. นายเจษฎา ยศประดับ
 239. นางศุภลักษณ์ ใหม่วงษ์
 240. นางธันกมน ทรผธวพงศ์
 241. นายโกวิทย์ ประทุมชัย
 242. นายบุญส่ง ศิริเกษร
 243. นางณิชชารีย์ อภิณวัฒน์
 244. นายณรงค์ชาญ วงค์ริยะ
 245. นางสาวมะลิ จุลพันธ์
 246. นางสาวพลิ้งกมล ม่วงงาม
 247. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม
 248. นายชยุตพงศ์ เปียสวัสดิ์
 249. นางศุภวรรณ ชื่นชม
 250. นายวุฒิชัย สุนันต๊ะ
 251. นางไกรศร หงษ์อนนท์
 252. นายโยธา แสนหล้า
 253. นายสมบัติ ท้าวครุฑ
 254. นางนิตยา ราชานา
 255. นายเจริญ เหรียญทอง
 256. นางเฉิดฉาย เมืองมูล
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้