สามัญสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 421 สถานี ทั่วประเทศ Chorsaard Radio Network 421 Stations

ภาค 1

เขต 11 (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  และสมุทรปราการ)

01 กรุงเทพมหานคร

 1. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ
 2. นางนิตยา สายสุจริต
 3. นายมนตรี สายสุจริต
 4. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ
 5. นางน้ำฝน พุทธชาติ
 6. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล
 7. นายประสาร ยศสมบัติ
 8. นายจำลอง คำหาญ
 9. นางสาวหัทยา คำหาญ
 10. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์
 11. นายชัชวาล เรืองผดุง
 12. นายนพพล หมวดจันทร์
 13. นายเจริญ สงวนแก้ว

02 จังหวัดนนทบุรี

 1. นายสุทนต์ กล้าการขาย
 2. นางอิสรีย์ กล้าการขาย
 3. นางนิตยา สายสุจริต
 4. นายสมเกียรติ ลิขุนทด
 5. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล*
 6. นายประสาร ยศสมบัติ*
 7. นายภูเสกข์ สาริยา
 8. นายนพพล ปทุมสูติ*

03 จังหวัดปทุมธานี

 1. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์
 2. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม
 3. นางมณฑา หมวดจันทร์
 4. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ*
 5. นายชัชวาล เรืองผดุง*
 6. นางนิตยา สายสุจริต*
 7. นายประสาร ยศสมบัติ*
 8. นางวีรญา จันทร์หนู

04 จังหวัดสมุทรปราการ

 1. นางสาวชนาพร เจริญผล
 2. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์
 3. นายรัฐธรรมนูญ กองเกิด

เขต 12 (จันทบุรี ตราด ระยอง และชลบุรี)

05 จังหวัดจันทบุรี

 1. นายนุกูล วิเศษการ
 2. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์
 3. นายเกริกขจร ชัยชาญ
 4. นายจตุพร ทิพย์บรรเทิง

06 จังหวัดตราด

 1. -

07 จังหวัดระยอง

 1. นางอณัญญา พยัฆเษม
 2. นางน้ำฝน พุทธชาติ*
 3. นายประสาร ยศสมบัติ*

08 จังหวัดชลบุรี

 1. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน
 2. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง
 3. นายเพลิน บ่องเขาน้อย
 4. นอ.ชาวิช เข็มกำเหนิด

เขต 13 (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท)

09 จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. นายชัยยุทธ บัวคลี่
 2. นายเอกพันธุ์ อำนวยพร
 3. นายธณัช ประสานวงศ์
 4. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล*

10 จังหวัดกาญจนบุรี

 1. นายภูวดล ยศเรศ

11 จังหวัดสิงห์บุรี

 1. นายวิทยา ใจสอาด
 2. นายประกาศิต พวงนาค
 3. นางสาวยุวดี เปาอินทร์*
 4. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา*

12 จังหวัดชัยนาท

 1. นางมนสิชา อินชญากานต์
 2. นายศุภกร ตุลานนท์
 3. นางสาวยุวดี เปาอินทร์*
 4. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา*

เขต 14 (ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และนครนายก)

13 จังหวัดปราจีนบุรี

 1. นางเจชวดี ศรีวรสาร
 2. นางจิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
 3. นายณัชพล นาคพราย
 4. นางนฤมล โตประภัสร์
 5. นายสุภรัตน์ แก้วศรี
 6. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช
 7. นางศุภิสรา บรมสุข
 8. นายเจริญ เหรียญทอง*
 9. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา*

14 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. นายเจริญ เหรียญทอง
 2. นายพนม สมใจเตียบ
 3. นายสุพจน์ พูลสวัสดิ์
 4. นางสาวจีรวัจน์ ศรีมุณี

15 จังหวัดสระแก้ว

 1. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์
 2. นางวาสนา วานิชบุตร
 3. นายเศษฐ์ศาสตร์ ปัญญาฐาธิปัติ
 4. นายใส พาทอง
 5. นายสุรกิจ เกิดเจริญ

16 จังหวัดนครนายก

 1. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง
 2. นายถวัลย์ วงษ์บุญธรรม

เขต 15 (อ่างทอง สระบุรี อยุธยา และลพบุรี)

17 จังหวัดอ่างทอง

 1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
 2. นายเสถียร จันทร
 3. นางนฤมล วรศิริ
 4. นางบุหงา พุ่มพวง
 5. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล*

18 จังหวัดสระบุรี

 1. นายวินัย นาคนิวงค์
 2. นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล
 3. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา
 4. นายกสิณพจน์ ณัฐธชนพงศ์
 5. นางมะปราง สุขสำราญ
 6. นายสุทธิรัก บุญเกลี้ยง
 7. นางศิโรธร บุตรสา
 8. นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว
 9. นางสาวพัทยา ชฎากิจ
 10. นายใจเพชร สว่างเรืองศรี
 11. นางสาวพัชรีรัตน์ นิลคง
 12. นายสมบัติ ท้าวครุฑ
 13. นายบุญเทียม กุหลาบ

19 จังหวัดอยุธยา

 1. นายนพพล ปทุมสูติ
 2. นายประสาร ยศสมบัติ

20 จังหวัดลพบุรี

 1. นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล
 2. นางสาวยุวดี เปาอินทร์*
 3. นายจตุพร วิวะรินทร์

เขต 16 (ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)

21 จังหวัดราชบุรี

 1. นางสาวนงนภัส ฟักขำ

22 จังหวัดนครปฐม

 1. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์
 2. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ*

23 จังหวัดเพชรบุรี

 1. นายสามารถ ทองขาว
 2. นางสาวปิยะพร ไพรทอง

24 จังหวัดสมุทรสาคร

 1. นางสาวชัญญา ศรีนวล
 2. นายสำรวล สุขสราญ
 3. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง
 4. นายณัฐพล โจมปัญญา
 5. นายศิวัช ขำเลิศ
 6. นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ
 7. นายสุขสันต์ เรืองทิพย์
 8. นางนิตยา สายสุจริต*
 9. นางสาวนิพิชฌม์พร เย็นสบาย
 10. นายวัชรพงศ์ ขุมเพ็ชร

25 จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. นางอุไรวรรณ ขุมทรัพย์

ภาค 2

เขต 21 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด)

26 จังหวัดขอนแก่น

 1. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ
 2. นางวินิจ พิทักษ์วรรณ
 3. นางดวงจันทร์ บุญราชสุวรรณ
 4. นายประเสริฐ จันทร์สว่าง
 5. นายสหพัฒน์ ศรีธนาเศรษฐ์
 6. นางสาวมะลิดา ปทุมธนทรัพย์

27 จังหวัดมหาสารคาม

 1. นางนันทวัน เวียงธรรม
 2. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน
 3. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร
 4. นางสมจิตร เฟื่องสกุล
 5. นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี

28 จังหวัดกาฬสินธ์

 1. นายธนา วิสูตรานุกูล
 2. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ
 3. นายสหพัฒน์ ศรีธนาเศรษฐ์*

29 จังหวัดร้อยเอ็ด

 1. นางสาวอารยา การิสุข
 2. นางนันทวัน เวียงธรรม*

เขต 22 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และยโสธร)

30 จังหวัดอุบลราชธานี

 1. นายหาญชัย วรรณทวี
 2. นางสาวประภาพร บุญสมบัติ
 3. นายศิวณัฐ อาจหาญ
 4. นายสมคิด มีห่อข้าว

31 จังหวัดศรีสะเกษ

 1. นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์
 2. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย
 3. นางสาวณัฐภรณ์ สายจันทร์
 4. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ
 5. นายเกษมสันต์ ฤทธิ์ตา

32 จังหวัดสุรินทร์

 1. นายแสวง บุญเกิดรัมย์
 2. นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์*

33 จังหวัดอำนาจเจริญ

 1. นายอภิชาติ แสงสว่าง

34 จังหวัดยโสธร

 1. นายสมาน นาสำแดง*
 2. นายสหพัฒน์ ศรีธนาเศรษฐ์*

เขต 23 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ)

35 จังหวัดนครราชสีมา

 1. นายจำเนียร เดิมศรีภูมิ
 2. นายนวรัตน์ อารีสรรค์
 3. นายสุวัจน์ สมวงษา
 4. นายสมปอง เลิศด้วยลาภ
 5. ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์
 6. นางวัลภา จำปาจันทร์
 7. นายสมนึก วรวงศ์วัฒนะ

36 จังหวัดบุรีรัมย์

 1. นายทวี ไปแดน
 2. นางอรนุช ชาลี
 3. นายสงวน ขวัญทวี
 4. นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์

37 จังหวัดชัยภูมิ

 1. นางสาวธัญญธร ทับเพชร
 2. นางจุรีพร ทองดอนน้อย
 3. นายสมาน นาสำแดง*
 4. นายวีระ ประดิษฐ์

เขต 24 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย)

38 จังหวัดอุดรธานี

 1. นางเพิ่มพร สามเสน
 2. นางสาวิตรี แซ่เจียะ
 3. นายเกียรติชัย แดงนา
 4. นางสุดาวดี ปาระพิมพ์
 5. นายสมัย หาญศรีนาท
 6. นางศุภลักษณ์ ใหม่วงษ์
 7. นางผกามาศ โคตบุตร
 8. นายชวชน กุลมา
 9. นายอุทัย ประทีป
 10. นายสิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ
 11. นายสมชาย อินทะนู
 12. นายสมาน นาสำแดง*
 13. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล*
 14. นางสาวประภาพร สารีวงษ์

39 จังหวัดหนองคาย

 1. นายธนา เทพาพิน
 2. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
 3. นายนพดล คำเสมอ
 4. นายวรจิตร พิลารักษ์
 5. นายสำราญ สรสันต์
 6. นางดาวเรือง ผิวนวล
 7. นายณรงค์ชัย นำเจริญสมสกุล
 8. นายนพพล ชัยชนะ
 9. นายวัตถะ วรวิเวศ
 10. นายชาญวิทย์ จันทร์งาม
 11. นางสาวพรพิมล บัวสด*
 12. นายสุริยัน วงศ์พาณิชยกุล

40 จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. นางสาวพรพิมล บัวสด
 2. นางทัศนา แซ่เล้า
 3. นางไกรศร หงษ์อนนท์
 4. นางทองจันทร์ แก้วสิงห์
 5. นายกิตติภพ ชัยช่วยโชค
 6. นายประจักษ์ เที่ยงตรงจิตร
 7. นายสุนา สีแสนตอ
 8. นายสุวิชัย แก้วจันดา

41 จังหวัดเลย

 1. นางละม่อม สุทธิ

เขต 25 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ และมุกดาหาร)

42 จังหวัดนครพนม

 1. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์
 2. นางบุญชู นพบูรณ์
 3. นายเดโช สุขอิน
 4. นายเวียน สุขติเวชพงศ์
 5. นายคำเฟือน หลวงโป้
 6. นายอาทิตย์ ทิพวงษ์
 7. นายกวี กิมาลี
 8. นายชาญชัย พลเขต
 9. นายอุดม จันทร์คำลอย
 10. นายจักรกริช งันปัญญา
 11. นายวิชิต สมรฤทธิ์

43 จังหวัดสกลนคร

 1. นางวนิดา ศรีสุข
 2. นางพิศมัย สุขล้ำคณา
 3. นางขนิษฐา แสนอุบล
 4. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง
 5. นางทองใคร ศรีปทุม
 6. นายสาคร สุพิมล
 7. นายวุฒิไกร แกล้วกล้า
 8. นายสุไกร เข็มรัตน์
 9. นายจีระพันธ์ ริยะบุตร
 10. นายบรม ชัยณุวงษ์ศรี
 11. นางวรางคณา สุดตะมา
 12. นายสุรพล วารี
 13. นายเกษมศรี วรสาร

44 จังหวัดบึงกาฬ

 1. นางวันพร นุ่มถึก

45 จังหวัดมุกดาหาร

 1. -

ภาค 3

เขต 31 (ลำปาง แพร่  และตาก)

46 จังหวัดลำปาง

 1. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์
 2. นายสมยศ รู้ชั้น
 3. นายอนุสรณ์ สุมาทร
 4. นายพชร ปรางสุวรรณ
 5. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
 6. นายประพันธ์ กาละพวก*

47 จังหวัดแพร่

 1. นางมยุรา หาญจิต
 2. นางภัทรภรณ์ บุญมี
 3. นายศิริศักดิ์ ธรรมสละ
 4. นายสืบพงศ์ อินทรวิพันธุ์
 5. นายกฤษดา วัลลภาชัย
 6. นายประพันธ์ กาลพวก*

48 จังหวัดตาก

 1. นายนัสชัย มูลสาย

เขต 32 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน)

49 จังหวัดเชียงใหม่

 1. นายนรินทร พูนทรัพย์
 2. นางสายพิณ ไชยทิพย์
 3. นางศิริวราพร สิริโพธิวงศ์
 4. นายเจษฎา คามพินิจ

50 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน
 2. นายประจักษ์ ติยะวงศ์

51 จังหวัดลำพูน

 1. นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่
 2. นายเกรียงไกร นาธง
 3. นายวิโรจน์ ประทีปทอง

เขต 33 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย)

52 จังหวัดพิษณุโลก

 1. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา
 2. นายสุราช ชังเภา

53 จังหวัดเพชรบูรณ์

 1. นางพัชมน จันทร์แสง
 2. นายพิธพร วิพิธกาญจน์
 3. นางนิตยา สายสุจริต*
 4. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา*
 5. นายยรรยง วิพิธกาญจน์

54 จังหวัดอุตรดิตถ์

 1. นายสมบูรณ์ จันทร
 2. นายชีพชยุตม์ มหาชินวร

55 จังหวัดสุโขทัย

 1. นางอรณี ผันพักตร์
 2. นายณรงค์ ผันพักตร์

เขต 34 (เชียงราย  พะเยา  และน่าน)

56 จังหวัดเชียงราย

 1. นายธนรัฐ สิทธิโน
 2. นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์
 3. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์
 4. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ
 5. นางชุฒิญา ตาคำ
 6. นายจรัส สุปัญญา
 7. นางอธิชา ปันโน
 8. นายไชยชาญ ประดิษฐสิน
 9. นายธนวัฒน์ มงคลไชยสิทธิ์
 10. นายประพันธ์ กาละพวก*
 11. นายศรุต ปิติปาละ
 12. นางวิลาวัลย์ คำดี
 13. นายประสิทธิ์ กองมงคล

57 จังหวัดพะเยา

 1. นางอนงค์ ศุภภิญโญ
 2. นายศิรวาณิชย์ คิดดี
 3. นางนริศรา นาสำแดง
 4. นายประพันธ์ กาละพวก

58 จังหวัดน่าน

 1. นายเวียง ปัญญาอุด
 2. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์
 3. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์
 4. นายพยุง เลิศพงษ์สุข
 5. นางพวงพะยอม หลวงเทพ
 6. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา
 7. นายวรภพ อินยา
 8. นายสกลวัฒน์ บังกุล
 9. นางอำไพ จองไพจิตรสกุล
 10. นายกฤษณัฏฐ์ คำแปงตัน

เขต 35 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)

59 จังหวัดนครสวรรค์

 1. นายสุวิท จันทร์อุดม
 2. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง
 3. นายธงชัย เศียรกระโทก
 4. นายปรีชา พลูเขตกิจ
 5. นายพิชิต สุทธศาสตร
 6. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์
 7. นายสุเวช หงษ์นิกร
 8. นายเจษฎา ยศประดับ
 9. นายโกวิทย์ ประทุมชัย
 10. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์
 11. นายพงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์
 12. นางสาวปัญจรัตน์ สุขสว่าง
 13. นายสมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ
 14. นายสมาน นาสำแดง*
 15. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา*

60 จังหวัดอุทัยธานี

 1. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์
 2. นายกฤษ บุญคง
 3. นายชาญชัย วิธานสรกิจ

61 จังหวัดกำแพงเพชร

 1. นางประสานสินธุ์ โมกมัน
 2. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา*

62 จังหวัดพิจิตร

 1. นางสาวอุบล รัตนา
 2. นายสุริยา แก้วเขียว
 3. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์
 4. นางวรรณา ผลาผล
 5. นางสาวศรีดา สอนราษฎร์
 6. นายสามารถ โฉมเกิด
 7. นางสาวฐะปะณีญา เงินดิเรกกุล
 8. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ
 9. นางกุลณัฐ สุขสอาด
 10. ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล
 11. นายเซนต์ บินอารี
 12. นายเชาวลิต บินอารี
 13. นางธัญรัต อรรถชีพ
 14. นางสาวธัญรัตน์ เถาวัลย์
 15. นายรัชต์ชน อินทรโชติ

ภาค 4

เขต 41 (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

63 จังหวัดสงขลา

 1. นายฐนพล วัชรอดิศัย
 2. นางพิณรัชต์ ดำรงศิลป์
 3. นายประวัติ ชาญกร
 4. นางจิราพร ฐิติวรภัทร

64 จังหวัดสตูล

 1. นายพจนธรรม สุภเร

65 จังหวัดปัตตานี

 1. นายพงศ์นคร สุจารีย์

66 จังหวัดยะลา

 1. นายพงศ์นคร สุจารีย์*

67 จังหวัดนราธิวาส

 1. -

เขต 42 (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)

68 จังหวัดภูเก็ต

 1. นางนิตดา จังธนสมบัติ
 2. นายฐิติศักดิ์ แก้วสุขศรี

69 จังหวัดพังงา

 1. นางนิตยา ราชานา

70 จังหวัดกระบี่

 1. นายประกอบ โซแหลม

เขต 43 (นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง)

71 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. นางจตุพร สุขสถิต
 2. นางจันทินี ทองช่วย
 3. นางพิมลรัตน์ เหมมณี
 4. นายสุทธิ เพ็งเจริญ
 5. นายพลังธรรม ปรีชาวัย
 6. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์

72 จังหวัดตรัง

 1. นางอนัญญา สวัสดิสาร
 2. นายอภิโชติ เฉ่งไล่
 3. นายพอพันธ์ ทองศักดิ์

73 จังหวัดพัทลุง

 1. นายอาณันย์ ดำมุณี
 2. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม
 3. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด
 4. นายพินิจ หลินมา

เขต 44 (สุราษฎร์ธานี และระนอง)

74 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. นายประเสริฐ หลานรอด
 2. นายนวปฎล เงินไกร
 3. นายสมชาย สังข์เทพ
 4. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์
 5. นางสาวชลธิชา นาคถ่าย
 6. นางสัณห์กัณณ์ วิสโยภาส
 7. นางสาวอามรรัตน์ สร้างทองดี
 8. นายณัฐโรจน์ พรหมพฤกษ์
 9. นายณัฐพล ทับทอง
 10. นายอนุสิทธิ์ ไชยเดช
 11. นายประมวล มงชู
 12. นางสาวปพัชญา บุญภักดี
 13. นางสุภาภรณ์ ล้อไพบูลย์
 14. นางศุภกานต์ หนูเนตร

75 จังหวัดระนอง

 1. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย

เขต 45 (ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์)

76 จังหวัดชุมพร

 1. -

77 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. นายชะนาพันธ์ สืบสาย
 2. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร
 3. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง
 4. นายกันทรากร ปานศิริ
 5. นางกนกพร กล่อมจิตต์


แหล่งที่มา : https://broadcast.nbtc.go.th/radio/

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 ติดต่อโฆษณา  081-616-6955

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้