รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ป.ป.ช. พบสื่อมวลชน เผยสถิติปีงบประมาณ 2563 รับเรื่องร้องเรียนกว่า 3,949 เรื่อง

ป.ป.ช.จัดการประชุมร่วมของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน เน้นย้ำป้องกันการทุจริตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ป.ป.ช.แนะภาคธุรกิจเอกชนขันน็อตระบบป้องกันสินบน ย้ำการ์ดไม่ตกในยุคโควิด-19

รายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ป.ป.ช.เผยแพร่ผลการสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ณัฐจักร ปัทมสิงห์-สุชาติ ตระกูลเกษมสุข" เป็นกรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่

ครม.เห็นชอบข้อเสนอแนะ 3 ด้านของ ป.ป.ช. ในการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ พม. (กรณีศึกษาของกรมพัฒนาสังคมและสวัดิการ)

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต "รางวัลช่อสะอาด" ประจำปี 2563

Powered by MakeWebEasy.com