รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การพัฒนางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อปกป้องหลักนิติธรรม

UNDP ยก ITA เป็นความริเริ่มในการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมและจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย

ป.ป.ช. จัดพิธีลงนาม คำรับรองปฏิบัติราชการ-เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ

การแจ้งเบาะแสและกระบวนการรับคำกล่าวหาของ ป.ป.ช.

การยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติถอดกับดักคอร์รัปชัน

การยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญภาคประชาชนร่วมปักหมุดความเสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 

Powered by MakeWebEasy.com