รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงการมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงการมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงการมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 

เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงการมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. การประสานความร่วมมือและส่งเสริมประสิทธิภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย

ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. การประสานความร่วมมือและส่งเสริมประสิทธิภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย

ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. การประสานความร่วมมือและส่งเสริมประสิทธิภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย

ป.ป.ช. ผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสินบน

ป.ป.ช. เตรียมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

Powered by MakeWebEasy.com