ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้โกง คือ การโกง | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ไขมันทรานส์ ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง EP42

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง หัวข้อ คำสั่งไล่ออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันเกษียณ เงินบำเหน็จบำนาญรับไปแล้ว ต้องคืนหรือไม่

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง หัวข้อ ให้นักศึกษาติด F ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและคำสั่งลงโทษ ต้องออกโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ “รวมพลังปราบทุจริตเป็นภารกิจไทยทั้งชาติ” | นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเร็วเป็นสิ่งท้าทาย เท่ากับความตายอยู่ใกล้ตัว

รศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กลูตาไธโอน ทำให้ผิวขาวแน่หรือ EP41

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี หัวข้อ ความรับผิดอย่างอื่น คืออะไรในคดีปกครอง (ตอนที่ 3)

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง หัวข้อ รัฐขอเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนน แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นสร้างสะพานข้ามแทน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Powered by MakeWebEasy.com