รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บค่าแอร์แพงไป ทำไมทางราชการไม่ช่วยดูแล

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ถนนยุบเพราะก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ทำให้รถยนต์เสียหาย เจ้าของรถต้องร่วมรับผิดด้วยหรือครับ

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ค้าขาย ณ จุดผ่อนผันบนทางเท้า กับใช้พื้นผิวจราจรเป็นทางเข้าออกคอนโด สิทธิการใช้ทางควรเป็นของใคร

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทรัพย์สินส่วนกลางหมู่บ้านเสียหาย บริษัทเจ้าของโครงการดูและให้ด้วยครับ

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ อยู่ดีๆ ถูกย้ายชื่อไปเข้าทะเบียนบ้านกลาง ศาลปกครองช่วยด้วยครับ

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เคยถูกดำเนินคดีฐานเล่นการพนัน ร้ายแรงถึงขนาดต้องออกจากราชการเลยหรือ?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ อบจ. งานเข้า เพราะเอางบไปสนับสนุนทีมฟุตบอล

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทำไมต่อเติมบ้านไม่ได้ ในเมื่อบ้านหลังอื่นเขาก็ทำกัน

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ผู้บังคับบัญชารับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อจิตใจให้ผู้บังคับบัญชาได้หรือไม่?

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ พลาดโอกาสได้รับทุนการศึกษา เพียงเพราะยื่นเอกสารไม่ครบ... จบ แบบเจ็บๆ

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ คนต่างด้าวได้สัญชาติไทยมาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนได้ หากให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ความรับผิดอย่างอื่น คือ อะไรในคดีปกครอง (ตอนที่ 2)

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยไม่ให้โอกาสเจ้าของได้โต้แย้ง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ข้าราชการมาสาย หยุดลาพักผ่อนโดยไม่รอคำสั่งอนุญาตและบริการไม่สุภาพต่อประชาชน มีโทษทางวินัยอย่างไร

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ความรับผิดอย่างอื่น คือ อะไร ในคดีปกครอง (ตอนที่ 1)

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เรียกให้มาบรรจุแล้ว แต่กลับไม่มีตำแหน่งให้ เป็นหน้าที่หน่วยงานที่ต้องหาตำแหน่งให้หรือไม่

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไม่แจ้งข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้งานทราบ ย่อมสิ้นสิทธิเรียกเก็บเงินค่าบริการในรอบบิลดังกล่าว

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ระงับสิทธิการรับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของข้าราชการบำนาญชอบแล้วหรือไม่?

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ช้างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จะนำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ ต้องชอบด้วยกฎหมาย

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ฟ้องให้เพิกถอนได้หรือไม่

Powered by MakeWebEasy.com