รายการจับเข่าคุยคุ้ยทุจริตกับปปท

อุทาหรณ์คดีทุจริต ตอนที่ 2 "เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์"

คดีตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 5

คดีตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 4

คดีตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 3

คดีตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2

คดีตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1

เรื่อง ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตในภาครัฐลดลง ตอนที่ 2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และกรณีศึกษาการทุจริตในภาครัฐ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตอน สินบน กับ สินน้ำใจ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตอน การป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตอนที่ 8 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามาตรา 153 ของประมวลกฎหมายอาญา และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีการทุจริตความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีเจ้าพนักงานรับสินบน

การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กรณีการทุจริตใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

Powered by MakeWebEasy.com