รายการพช.พบประชาชน

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน หัวข้อ การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หัวข้อ พช. พักชำระหนี้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยลดภาระสตรีทั่วประเทศ

นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน หัวข้อ การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาตามภารกิจของสถาบันการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อ พช.เปิดตัว Application "Click ชุมชน" แพลตฟอร์มดิจิทัล ของขวัญปีใหม่ 2565 มอบให้ประชาชน

นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อ พช.เปิดตัว Application "Click ชุมชน" แพลตฟอร์มดิจิทัล ของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อ พช.จัดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19

พช.จัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนให้คนไทยช่วยเหลือดูแลคนไทยด้วยกัน โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ความสำเร็จบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. โดยนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ (KM) โดยนายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" โดยนายนิวัติ น้อยบาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

การจัดสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เรื่อง ผลการประกวดผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับประเทศ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เรื่อง โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย เรื่อง โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Powered by MakeWebEasy.com