รายการพช.พบประชาชน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่ โดย นายสงัด พืชพันธ์ุ พัฒนาการจังหวัดกระบี่

การรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA โดย นายสุธีร์ มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดย นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

การขับเคลื่อนงาน "สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน" โดย นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปี พ.ศ. 2565 โดย นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคราชแก้จน "ผู้ว่าฯวิเชียร ช่วยได้" | นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

1 เมษายน วันข้าราชการพลเมือง | นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกลางการเจ้าหน้าที่ | นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

6 มีนาคม คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี | นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน"

นายชัยวัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน หัวข้อ เครื่องชี้วัด และการนำไปใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.

นายชัยวัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน หัวข้อ การบริหารการจัดเก็บข้อมมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช./ค) ในปี พ.ศ. 2565

นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน หัวข้อ การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2565

Powered by MakeWebEasy.com