รายการพช.พบประชาชน

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย เรื่อง โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

นางมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง พช.พักชำระหนี้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยลดภาระสตรีทั่วประเทศ

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง พช.ขานรับนโยบายรัฐบาล เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง พช. ผุดท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีรับยุคใหม่ Tour From Home

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน

นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การขับเคลื่อนงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง โคก หนอง นา ฟื้นฟูปัญหาจากผลกระทบโควิด-19

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง CDD Big Data กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"

Powered by MakeWebEasy.com