สปอตวิทยุรณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  8374 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สปอตวิทยุรณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน

 1. ใช้กลไก “เครือข่ายหมออนามัยและ อสม.” ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ และ เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุด
 2. สร้าง “กิจกรรมลงมือทำ (Action-based activity)” ควบคู่ไปกับ “กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส (Campaign-based activity)”, โดยที่กิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง “ทัศนคติ”   ส่วนกิจกรรมลงมือทำมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยโครงการนี้จะทำการ “สร้างกลุ่มลงมือทำพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน” ซึ่งในที่นี้ คือ การตั้ง “กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า)  ร่วมกัน”
 3. เน้น “ลงมือทำสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง” ควบคู่ไปกับ “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ”   โดยโครงการนี้จะจัดให้มีการทำกิจกรรมออกกำลังกายในระดับตำบลทุกสัปดาห์ (ซึ่งแต่ละหมู่บ้านสามารถเป็นตัวแทนระดับตำบลเวียนกันจัดกิจกรรมได้) และจะเชิญคนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า) ร่วมกันทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 1. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
 2. มีการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดเพื่อให้เป็นพื้นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เลิกเหล้า) เลิกบุหรี่ทั่วประเทศไทย

วัตถุประสงค์เฉพาะ

ชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562 ดังนี้   

 • ปีที่ 1 (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แสนคน
 • ปีที่ 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวมจำนวน 2 ล้านคน(นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา)
 • ปีที่ 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจำนวน 3 ล้าน (นับต่อยอดทั้ง 3 ปี)

เกิดกลุ่ม “คนรักษ์สุขภาพ” หรือชื่อกลุ่มอื่นใด ที่ดำเนินการด้านสุขภาพ และมีกิจกรรมด้านสุขภาพ เลิกบุหรี่ เลิกสุราลดและปัจจัยเสี่ยงหลักอื่นอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลโครงการ

1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่

 • แบบบันทึกความสมัครใจและรับรองผลการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
 • ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เลิกสูบบุหรี่ทุกราย
 • คลิปวิดีโอ การดำเนินงาน
 • ข้อมูลการจัดทำประกาศนียบัตรและการเชิดชูเกียรติ       

2. แบบประเมินพฤติกรรมและภาวะสุขภาพ โดยคณะทำงาน/ทีมประเมินผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เครือข่ายหมออนามัยและเครือข่าย อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน
 2. จำนวนผู้สูบบุหรี่ มีความสมัครใจและสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในปีแรกนี้ไม่น้อยกว่า 5 แสนคน
 3. เกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่      
  - กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ
  - กลุ่มเครือข่ายผู้เลิกสูบบุหรี่ (เลิกเหล้า)
  - กลุ่มวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
 4. เกิดชุดบทเรียน การเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน
 5. เกิดต้นแบบ ในการดำเนินงาน จากชุมชน ที่สามารถเผยแพร่ได้
 6. เกิดบุคคล องค์กร หน่วยงาน ต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่ 

 สื่อประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลด...ไฟล์ MP3

1. สปอตวิทยุ คุณสมหมายเลิกบุหรี่ทั้งบ้าน ความยาว 60 วินาที

 

2. สปอตวิทยุ อสม. เขี้ยวเพชร ความยาว 60 วินาที

 

3. สปอตวิทยุ คุณสมหมายเลิกบุหรี่ทั้งบ้าน 30sec

 

4. สปอตวิทยุ เลิกแล้วดียังไง 30sec

 

ใบสมัครเขารวมโครงการ “๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน”

ลงนามเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้