เปิดเผยรายชื่อ 86 ผู้สมัครชิง กสทช.ชุดใหม่

Last updated: 15 ม.ค. 2561  |  5370 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดเผยรายชื่อ 86 ผู้สมัครชิง กสทช.ชุดใหม่

สรุปเปิดรับสมัครคัดเลือก กสทช.ชุดใหม่ 7 ด้าน รวมมีบุคคลสนใจเข้าชิงตำแหน่ง 86 คน ด้านกฎหมาย และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้สมัครสูงสุด ด้านละ 18 คน

        ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. รวม 7 ด้าน ๆ ละ 1 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ นั้น

 

 

สรุปผลการรับสมัคร ทั้ง 7 ด้าน รวม 86 คน รายชื่อผู้สมัครดังนี้

ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 9 คน 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
 2. ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ กสทช.
 3. นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ตี้ ผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง
 4. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย (ไทยพีบีเอส)
 5. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 6. พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ์ ผู้อำนวยการกอง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
 7. พลตรี ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก / รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
 8. นายไพทูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 9. ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / อุปนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย / อดีต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านกิจการโทรทัศน์  จำนวน 9 คน

 1. พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ททบ.5
 2. นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท.
 3. พลเอก ศักดา แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
 4. พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพบก
 5. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษากรรมการ กสทช.
 6. นายณภัทร วินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท.
 7. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท.
 8. นายจำลอง สิงห์โตงาม อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 9. พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 12 คน 

 1. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม
 2. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 3. นายอธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 4. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์  นายทหารปฏิบัติการ กองบัญชาการกองทัพไทย/ กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 5. นายทศพร ซิมตระการ ปฏิบัติงาน กสทช./รองผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 6. นายอานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (มจธ.) / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที
 7. พลโท มณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
 8. นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที
 9. พลโท สมศักดิ์ ต่างท้วม อดีตหัวหน้ากิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมกลาโหม พล1
 10. นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที 
 11. นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการ รฟม. / อดีตรอง บมจ. ไทยคม
 12. นายไพโรจน์ ตั้งอาษาศิลป์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ

ด้านวิศวกรรม จำนวน 11 คน

 1. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 2. พันเอก อนุรัตน์ อินกัน ทหารกองหนุน (ข้าราชการบำนาญ)
 3. ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาทะ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ บริษัท เอซีทีโมบาย จำกัด
 4. พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.
 5. พลอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และอดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
 6. พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.วินัย จันทร์เปล่ง รอง ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศฯ 
 7. นายสุวัฒน์ เทพสุทิน เจ้าของกิจการ / ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทอินทิเกรทเชอร์
 8. นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
 9. พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ผเดิม หนังสือ รศ. สกศ. ร.ร. จปร. 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองศาสตราจารย์ / รองอธิการบดี / อดีตคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. นายปรเมศวร์ กุมารบุญ วุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร / กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านกฎหมาย  จำนวน 18 คน

 1. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์  อาจารย์ประจำพิเศษ สาขานิติศาสตร์ มสธ.
 2. พันตำรวจเอก ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ ข้าราชการบำนาญ, ตำรวจ, เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 3. นายประพันธ์ คูณมี อนุกรรมการพิจารณา อนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง
 4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 5. นายพรชัย ด่านวิวัฒน์  อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
 6. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. 
 7. พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ด้านกระบวนการยุติธรรม)
 8. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 9. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 10. พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ที่ปรึกษาประจำ กสทช.
 11. พลตำรวจโท ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว  จเรตำรวจ 
 12. นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 
 13. นายสรจักร เกษมสุวรรณ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ / อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 14. นายสุจิต จงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิกรมที่ดิน)
 15. นายสมชัย ทรัพย์ศิริผล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ / อนุกรรมการ กสทช. 
 16. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย / อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ / สปท.
 17. นายเจริญ คัมภีรภาพ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. นางสุรางคณา วายุภาพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 9 คน 

 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  คณะกรรมการกฤษฎีกา   
 2. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550   
 3. พลเอก ณัฎฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก   
 4. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร   ข้าราชการบำนาญ   
 5. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล อดีตประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ดีแทค/ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
 6. หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต/ ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ   
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.    
 8. นางทรงพร โกมลสุรเดช เกษียณอายุราชการ   
 9. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 18 คน

 1. นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   
 2. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช  นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค   
 3. พลเอก ภุชพงษ์ พงษ์ศิริ ข้าราชการบำนาญ   
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ  ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 6. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)   
 7. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   
 8. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   
 9. นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์  นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้/ที่ปรึกษาประจำ กสทช.   
 10. นายปริญญา ศิริสารการ  ประธานมูลนิธิประกายสิทธิ   
 11. นายบรรจง บุญรัตน์   รองนายกคนที่ 2 สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค   
 12. ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี   
 13. นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   
 14. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (แบบสรรหา) / อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 15. นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการ / อดีตผู้เชี่ยวชาญ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
 16. รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหดิดล   
 17. พลเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์ ข้าราชการบำนาญ   
 18. นายจิติภัทร์ บุญสม  ผู้อำนวยการส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน (สคบ.)

        สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 ของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หลังจากนั้น จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป

 

ระเบียบคณะกรรมการสรรหากรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช.
 1. ใบประกาศรับสมัครกรรมการ กสทช. ดาวน์โหลด
 2. ใบสมัครกรรมการ กสทช. ดาวน์โหลด
 3. ประกาศคณะกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดลักษณะของความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้