มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

Last updated: 20 มี.ค. 2565  |  6671 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมูลนิธิกล้าธรรม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดโครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

...สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าไตร 1 ไตร ถวายพระอุปัชฌาย์ ในโครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565..."

โดยช่วงพิธีปลงผมนาค ได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร รองประธานมูลนิธิกล้าธรรม ถวายพานพุ่ม ชุดที่ 1 นางสุภาวดี ทัพพมาลัย กรรมการมูลนิธิกล้าธรรม ถวายพานพุ่ม ชุดที่ 2 ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา เสร็จแล้วถวายเครื่องสักการะ พระเดชพระคุณฯ

ต่อจากนั้น ดร.ประหยัด พวงจำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงานฯ พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสพระรามอโยธยา-อินเดีย หัวหน้าโครงการฯ นำกุลบุตรกล่าวขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัย ต่อบิดา มารดา และกล่าวคำปลงผมนาค จากนั้น อาบน้ำนาคและขลิบผมนาคตามลำดับ และมีพิธีเทศน์สอนนาค โดย พระครูนิโครธบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม พิธีมอบไตร บริขารต่าง ๆ ให้แก่นาค จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการมูลนิธิกล้าธรรม เจ้าภาพนอก (ตามบัญชีรายชื่อ) และเจ้าภาพใน (คุณพ่อ คุณแม่ ของผู้บวช) ต่อจากนั้น ช่วงพิธีบรรพชา ได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระอุปัชฌาย์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาองค์พระพุทธเมตตา นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ตามด้วย การเข้าถวายเครื่องสักการะแด่ พระเดชพระคุณฯ ตามลำดับ

ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต อ่านหนังสือสำนักพระราชวัง หมายรับสั่งที่ 1255 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง พระราชทานผ้าไตร 1 ไตร เสร็จแล้วอัญเชิญผ้าไตรเพื่อถวายพระอุปัชฌาย์ คณะนาคกล่าวคำขอศีล เสร็จแล้วคณะสามเณร/แม่ชีน้อย กล่าวคำขอนิสัย และบอกฉายานาม

พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการและเหรัญญิก ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และนายสุทนต์ กล้าการขาย ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมในพิธี และปิดท้ายด้วยพิธีเปิดนิทรรศการภาพสังเวชสถาน บริเวณหอสวดมนต์

การบรรพชาสามเณรช่อสะอาด เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อมุ่งเน้นเด็กและเยาวชนร่วมบรรพชาสามเณร ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้เป็นผู้มีจิตใจที่สะอาดมีความอ่อนโยนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน “ไม่ทนต่อการทุจริต และประพฤติไม่ชอบ” ส่งเสริมให้บ้านวัดและโรงเรียน/หน่วยงานราชการ (บวร) ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำด้านความกตัญญูกตเวที เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ ห่างไกล ยาเสพติดด้วยการบรรพชาเป็นสามเณร โดยการบรรพชาในครั้งนี้ ได้มีเยาวชนมาสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 30 คน บวชแม่ชีน้อย จำนวน 3 คน พร้อมด้วยพระวิทยากร พระอาจารย์พี่เลี้ยง และจิตอาสาช่วยงานในโครงการ จำนวน 20 รูป/คน ดำเนินโครงการรวม 14 วัน ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และเดินทางไปปฏิบัติธรรมภาคธุดงค์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมนิพพุนิล ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 6 วัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้