Kickoff ป.ป.ช. จับมือผู้ว่าฯทั่วประเทศผลักดันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัด 'ป้องกันเชิงรุก' เพื่อยกระดับความโปร่งใส

Last updated: 18 ธ.ค. 2565  |  6597 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Kickoff ป.ป.ช. จับมือผู้ว่าฯทั่วประเทศผลักดันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัด 'ป้องกันเชิงรุก' เพื่อยกระดับความโปร่งใส

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด... ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต (สสร.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด... ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ สปท. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการ สปท. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี กรรมการ สปท. นายสุทนต์ กล้าการขาย กรรมการ สปท. นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด... เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดสิ้นสุดลง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 และมีมติรับทราบกลไกผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยคณะกรรมการผลักดันฯ มีอำนาจและหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด เพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีการรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง กำกับดูแลและติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัด เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำสถิติคดี ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบพิจารณา ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 1 - 9 (คณะอนุกรรมการ สปท. ประจำภาค 1 - 9) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นรายไตรมาส

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัด

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ สปท. ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัด

ทั้งนี้การประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าว เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เสนอให้มีกลไกคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้