เปิดรายละเอียดประกาศ กกต. ขยายความลักษณะ 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัครเลือก สว.

Last updated: 26 เม.ย 2567  |  3159 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรายละเอียดประกาศ กกต. ขยายความลักษณะ 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัครเลือก สว.

เปิดรายละเอียดประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขยายความลักษณะ 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา

        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง การมีลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มีสาระสำคัญ ดังนี้

พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

        มาตรา 11 กำหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม จำนวนยี่สิบกลุ่ม และการมีลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันของแต่ละกลุ่มอาชีพ ให้เป็นไปตามที่กกต.ประกาศกำหนด จึงสมควรให้มีประกาศกกต.เรื่อง การมีลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง เพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. พ.ศ. 2560 และมาตรา 11 วรรคสอง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

        ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การมีลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561”

        ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

        ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 13 และมาตรา 14 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561

        ข้อ 4 ลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง นอกจากผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 11 (1 ) เช่น ผู้เคยเป็นพนักงานในรัฐวิสาหกิจ พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทางปกครอง ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล บุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 5 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นอกจากผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ตามมาตรา 11 (2 ) เช่น ผู้เป็นหรือเคยเป็นดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ นายทหารพระธรรมนูญ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง นิติกร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานคุมประพฤติ นักนิติวิทยาศาสตร์ นักทัณฑวิทยา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานพินิจทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์หรือภาควิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีกฎหมายรับรอง เจ้าพนักงานคดี ผู้ประนีประนอม พนักงานคดีปกครอง พนักงานไต่สวน เจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 6 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของกลุ่มการศึกษานอกจากผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 11 (3 ) เช่น ผู้เป็นหรือเคยเป็นนักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษาพิเศษ วิทยาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีกฎหมายรับรอง บุคลากรในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีกฎหมายรับรอง บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนที่มีกฎหมายรับรอง บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา นักวิชาการอิสระ หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่น ที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 7 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มการสาธารณสุข นอกจากผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร ตามมาตรา 11 (4) เช่น ผู้เป็นหรือเคยเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ หรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ ผู้ให้บริการ ผู้สอน ผู้มีผลงานวิจัยด้านการสาธารณสุขชุมชน หรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล หรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ทันตแพทย์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก สัตวแพทย์ นักการแพทย์แผนไทย นักโภชนาการ นักรังสีการแพทย์ นักอาชีวบำบัด นักวิชาการอาหารและยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเวชศาสตร์ การสื่อความหมาย ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาการแพทย์แผนจีน หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 8 ลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก ตามมาตรา 11 (5) เช่น เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชล้มลุกหรือธัญพืชอันจะเก็บเกี่ยวได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 9 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง ตามมาตรา 11 (6 ) เช่น นักวิชาการป่าไม้ พนักงานป่าไม้ นักกีฏวิทยา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย พนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ผู้ปลูกสร้างสวนป่า วนเกษตร อาชีพการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ อาชีพการแปรรูปไม้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ อาชีพค้าไม้ท่อน ค้าไม้แปรรูปอาชีพส่งออกและนำเข้าไม้ อาชีพทำและค้าเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ นักวิจัย นักฟื้นฟูป่าไม้ จากการถูกทำลาย หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 10 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ตามมาตรา 11 (7) เช่น ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 11 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ตามมาตรา 11 (8 ) เช่น นักธรณีวิทยา ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้ประกอบการด้านการติดตั้งและดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ ผู้ประกอบการด้านการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ผู้ประกอบการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบด้านสิ่งแวดล้อม กรรมการวัตถุอันตราย กรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง กรรมการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน ผู้มีผลงานทางวิชาการด้านพลังงาน เช่น การจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง (Oil Plan) ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่ประกอบกิจการด้านพลังงาน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ผู้ประกอบกิจการน้ำมัน ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายพลังงาน ผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรด้านพลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงาน ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน ผู้ประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียน ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายพลังงานศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 12 ลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ตามมาตรา 11 (9 ) เช่น กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 13 ลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ตามมาตรา 11 (11 ) เช่นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยว

        ข้อ 14 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามมาตรา 11 (12 ) เช่น กลุ่มผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 15 ลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม ตามมาตรา 11 (13 ) เช่น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลุ่มอาชีพการพัฒนาและการออกแบบซอฟต์แวร์ กลุ่มอาชีพ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ กลุ่มอาชีพการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ กลุ่มอาชีพการออกแบบและสถาปัตยกรรม กลุ่มอาชีพการพัฒนาและการบ ารุงรักษาเทคนิค กลุ่มอาชีพ การจัดการและการปรึกษา กลุ่มอาชีพ Hardware กลุ่มอาชีพความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กลุ่มอาชีพการจัดการและการปรึกษา (ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์) กลุ่มอาชีพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มอาชีพการสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มอาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคมและการบริหารคุณภาพ (Telecommunication Engineering and Quality Management) กลุ่มอาชีพปฏิบัติการโทรคมนาคมและการสนับสนุนการปฏิบัติการ (Telecommunication Operation and Support) กลุ่มอาชีพสาธารณูปโภคด้านโทรคมนาคมและสถาปัตยกรรม (Telecommunication Utilities I Facilities) กลุ่มอาชีพนักพัฒนาแอนิเมชัน กลุ่มอาชีพการบริหารโครงการสารสนเทศ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาชีพนักพัฒนาเกม กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูล กลุ่มอาชีพวิศวกรรมข้อมูล กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 16 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ตามมาตรา 11 (15 ) เช่น อัตลักษณ์ทางเพศ

        ข้อ 17 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดง และบันเทิง นักกีฬา ตามมาตรา 11 (16 ) เช่น นักพัฒนาการกีฬา ภัณฑารักษ์ นักภาษาโบราณ นักวรรณศิลป์ นักวิชาการวัฒนธรรม นักอักษรศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 18 ลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 11 (17 ) เช่น มูลนิธิหรือสมาคม ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 19 ลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม ตามมาตรา 11 (18 ) เช่น นักการข่าว นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง

        ข้อ 20 ลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 11 (19 ) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 เช่น (1 ) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีนายจ้าง และเป็นอาชีพที่ต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น วิชาชีพกายภาพบำบัด วิชาชีพการแพทย์แผนไทย วิชาชีพการสัตวแพทย์ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วิชาชีพทันตกรรม วิชาชีพบัญชี วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตัวแทนประกันชีวิต (2 ) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ประกอบอาชีพซึ่งไม่มีนายจ้าง เช่น (ก) ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย (ข) ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการ (ค) ผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ง) ผู้ผลิตเนื้อหาเรื่องใดที่ไม่ใช่โฆษณาเพื่อเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือบริการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (YouTuber/Content Creator/Influencer ) (จ) ตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง (3) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระ เช่น (ก) ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกำหนด เช่น กลุ่มคนทำงานแพลตฟอร์ม (Platform Worker) ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการประกอบอาชีพ ผู้รับจ้างหรือให้บริการขนส่งคนโดยสารสิ่งของหรืออาหาร (Rider) ผู้รับจ้างทำความสะอาดหรือบริการอื่น ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ประกอบ ธุรกิจซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจบริกาแพลตฟอร์มดิจิทัลกำหนด หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง (ข) ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกำหนด

        เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การมีลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้