สำนักงาน ป.ป.ช.

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และภารกิจ
ของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ป.ป.ช. แถลงผลงานการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ 2565

“ก้าวข้ามวิกฤติคอร์รัปชันในภาครัฐ จะเป็นไปได้อย่างไร? ในเมื่อทุกวันนี้นอกจากจะโกงตั้งแต่หัวยันหางแล้ว คนมีอำนาจยังทำตัวไม่เกรงกลัวกฎหมายและไม่อายใคร” ถ้าเป็นเช่นนี้ อนาคตประเทศไทยจะต้องจมปลักกับคอร์รัปชันตลอดไปอย่างนั้นหรือ?

การอภิปราย เรื่อง “การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย" โดย นายยรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจการเงินธนาคารเกียรตินาคินภัทร ดร.วีระศักดิ์ แสงสาระพันธ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ สกสค. ผู้ดำเนินรายการ นายสุทธินันท์ สาริมาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การอภิปราย เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในสังคมไทยและสังคมโลก" โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัด ภาค 1 และกรุงเทพมหานคร

คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ป.ป.ช.ผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน "สระแก้ว" ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดตัวรายงาน “OECD Integrity Review of Thailand 2021” ย้ำความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการจะช่วยยกระดับขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ประธาน 4 องค์กรอิสระ ประกาศย้ำความร่วมมือบูรณาการต่อต้านทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ป.ป.ช. ตั้งศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) นวัตกรรม กระบวนการ เพื่อระงับยับยั้ง ป้องกัน ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ เป้าหมายยับยั้ง ป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในประเทศ

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 รับผิดชอบจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 2021 ของประเทศไทยได้ 35 คะแนน ลดลงจากปี 2020 จัดอยู่ในลำดับที่ 110 ของโลก ด้านสำนักงาน ป.ป.ช. แนะรัฐบาลแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติประกาศผลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ประจำปี 2564 ประเทศไทย ได้ 35 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 13 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชันในอนาคต : คิดใหม่ ทำใหม่ ให้เกิดผล” โดย นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน จัดทำ MOU การบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC)

Powered by MakeWebEasy.com