เปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย

ได้ลงนามในหนังสือของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน ขอความร่วมมือตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนบนตลับภาชนะพลาสติกทึบแสง โดยมีข้อความว่า “เฉพาะตลับที่มีรอยสึกหรอมากที่สุด” ทั้งที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสอบรอยคราบสีขาวที่เปื้อนติดอยู่ที่ตลับบรรจุลูกบอลหมายเลข 1 ทั้งสามลูกอันมีลักษณะเป็นการปกปิดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่แท้จริง

เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ได้เดินทางไปยังกรม X เพื่อไปขอรับกระดาษคำตอบและนำมาเก็บไว้ ซึ่งพบร่องรอยจากรูกระดาษจึงตรวจสอบกับโรงพิมพ์ B พบความแตกต่างของกระดาษคำตอบที่ใช้แยกกระดาษคำตอบที่มีการปลอมได้ จากนั้นได้ส่งตรวจพิสูจน์กับกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาร่องรอยการปลอมเอกสาร โดยกองพิสูจน์หลักฐานได้ตอบหนังสือยืนยันว่า พบร่องรอยการปลอมเอกสาร จากนั้นได้ตรวจสอบสมุดกระดาษคำตอบที่เหลือใช้จากการสอบ ซึ่งผลการตรวจพบว่า จำนวนสมุดกระดาษคำตอบเหลือน้อยกว่าจำนวนจริงที่ควรจะได้ จึงเชื่อว่าสมุดกระดาษคำตอบที่สูญหายไปได้ถูกนำมาใช้กระทำความผิดดังกล่าว

นาย ก. เรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการช่วยเหลือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยนาย ก. ใช้รหัสประจำตัวของตนเองเข้าไปในฐานข้อมูลแก้ไขรหัสประจำบ้าน และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนาย บ. โดยสวมเลขประจำตัวประชาชนของผู้อื่น การกระทำของนาย ก จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเหตุให้ผู้อื่นและทางราชการได้รับความเสียหาย

นาย ก. นายอำเภอ ร่วมกับ นาย ข. ปลัดอำเภอในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียน ได้ร่วมกันกระทำการให้นาย A และนางสาว B ได้รับหนังสือรับรองการเกิดในประเทศไทยโดยจัดทำเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยอันเป็นเท็จและได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบ เนื่องจากมีหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลทั้งสองมิได้เกิดในประเทศไทย

การตรวจสอบเอกสารสูติบัตรการแจ้งเกิดเกินกำหนด สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับสำนักทะเบียนอำเภอ ล. เอกสารใบคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป. 1) และใบรับคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป. 2) ของบุคคลทั้งสองราย ปรากฏว่ามีลายมือชื่อของนาย ม. ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่องนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดของสูติบัตร ในช่องนายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายเข้าในสำเนาทะเบียนบ้าน และในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในเอกสารใบ บ.ป. 1 และใบ บ.ป. 2 และนอกจากนี้ ยังปรากฏลายมือชื่อเขียนและลายมือชื่อของนาง จ. เจ้าหน้าที่ปกครองระดับ 2 อำเภอ ล. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยนาย ม. ในงานด้านบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเอกสารดังกล่าวสำนักทะเบียนอำเภอ ล. ได้มีการยกเลิกเนื่องจากเหตุทุจริตแล้ว

นาย ก. ขณะมียศร้อยตำรวจเอกในฐานะพนักงานสอบสวนคดีที่ นาย ว. ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 จำนวน 2 คดี คดีแรกสั่งจ่ายเงิน 500,000 บาท คดีที่สองสั่งจ่ายเงิน 2,000,000 บาท โดยทั้ง 2 คดี มีนาย พ. เป็นผู้เสียหาย เมื่อนาย ก. จับกุมผู้ต้องหาได้ นาย ก. สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 คดี แต่ดำเนินคดีและนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังเฉพาะคดีแรก ซึ่งมีจำนวนเงินในเช็คน้อย โดยไม่ระบุในคำร้องฝากขังให้ศาลทราบว่าผู้ต้องหายังตกเป็นผู้ต้องหาคดีอื่นอีก

นาย ก. ได้กระทำการทุจริตโดยเรียกและรับเงินจากภรรยาและมารดาของนาย เอ จำนวน 30,000 บาทเป็นค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือนาย เอ ให้รับโทษน้อยลง และนาย ก. ยังได้ให้นาย ข. นาย ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนาย เอ เขียนบันทึกการจับกุมนาย เอ. ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับแทนบันทึกการจับกุมฉบับแรก และให้นาย ง. ปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำคดี มีหน้าที่บันทึกรายละเอียดในสมุดประจำวันตามที่พนักงานสอบสวนสั่งการ ซึ่งรับทราบข้อเท็จจริงอยู่ก่อนแล้วว่านาย เอ ถูกจับกุมและมียาบ้าของกลางจำนวน 213 เม็ด ลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีนี้ตามบันทึกการจับกุมที่เขียนขึ้นใหม่ โดยระบุว่ายาบ้าของกลางมีจำนวน 8 เม็ด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย

จ่าสิบตำรวจ ส. ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำช่องตรวจหนังสือเดินทางอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยได้อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนผ่านช่องตรวจเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยได้ตรวจประทับรอยตราขาออกในหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าวเพียงบุคคลเดียว ส่วนอีก 2 คน ซึ่งถือหนังสือเดินทางไต้หวันปลอมและมีรอยตราประทับขาเข้ามาในราชอาณาจักรปลอม ได้ปล่อยให้ผ่านช่องตรวจไปโดยไม่ได้ตรวจประทับรอยตราแต่อย่างใดเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสินบนรายละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีเมื่อชาวต่างด้าวทั้งสองผ่านช่องตรวจเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้แล้ว

นาง ก. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน มีหน้าที่พิจารณาคำขอตรวจหลักฐานทางทะเบียนและเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิและนิติกรรมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้รับคำสั่งให้อยู่เวรทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแจกบัตรคิว แต่นาง ก. ได้รับเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินรายหนึ่งไว้ดำเนินการเองและได้เรียกรับเงินจำนวน 10,000 บาท จากผู้ขายที่ดินเป็นค่าดำเนินการ พร้อมทั้งเงินอีกจำนวน 45,112 บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรตามใบเสร็จรับเงิน นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

สายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกที่ยาวนับหมื่นกิโลเมตร ณ ก้นมหาสมุทรแปซิฟิก ถูกนำมาใช้ตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหว

กลยุทธ์การทำตลาดสื่อวิทยุในปัจจุบันหันมาขยายฐานผู้ฟังผ่านสื่อออนไลน์ เพิ่มรายได้จากออนกราวด์ นำคอนเทนต์จากออนแอร์ไปต่อยอดรายได้ ทำกิจกรรมการตลาดให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วม

ผลการศึกษาสำคัญ (ที่น่าตกใจ) พบว่า **ยิ่งสื่อนำเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์, ภาพใบหน้า + ชื่อของฆาตกร รวมทั้งวิธีที่ฆาตกรใช้ ยิ่งละเอียดมากเพียงใด ก็ยิ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กราดยิงตามมาได้มากขึ้นเท่านั้น** ผ่านกลไกของพฤติกรรมการเลียนแบบ ( “copycat” หรือ “contagion effect” )

บันทึก 8 ก.พ. #จากคนกลุ่มแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวและครั้งแรกที่ปะทะกับผู้ก่อเหตุ #กราดยิงที่โคราช

รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia)

ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้สร้างกระแสต้านโกงและวางกลไกลต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ

x-files (11) : พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต บิ๊กตำรวจ "ก." รับเคลียร์หนี้พนันละเว้นจับกุม

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต ดาบตำรวจ "ก." เรียกรับเงินงบซ่อมถนน 7 แสน

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต พ.ต.ต. แก้ใบเสร็จยักยอกเงินซื้อรองเท้า 3 แสน

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต สจ. "ข." เอารถหลวงจำนำร้านคาราโอเกะ

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต พันเอก พ. อมค่าโฆษณาวิทยุกองทัพภาคที่ 2

Powered by MakeWebEasy.com