ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  3707 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่าได้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งขอให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนี้

1. จังหวัดกาญจนบุรี : จำนวน 1 ราย คือ นายประสิทธิ์ ศรีสอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามแย้ อำเภอท่ามะกา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

2. จังหวัดชลบุรี : จำนวน 4 ราย คือ

(1) นายกันตภณ สุขุมาลินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นายธนสิษฐ์หรือชาลีรัตน์ ไพรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(3) นางสาววัลลดา อยู่ศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (ในการดำรงตำแหน่งครั้งที่ 1 )

(4) นายสุภกฤช อรรคเลิศลาภ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

3. จังหวัดปทุมธานี : จำนวน 1 ราย คือ นางสาววลัยภรณ์ ผ่องอำไพ รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

4. จังหวัดเพชรบูรณ์ : จำนวน 2 ราย คือ

(1) นางสาวมยุรี คณเกณฑ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นายณัฐจักร์ หรือนาวิน มาสง่า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

5. จังหวัดสมุทรสาคร : จำนวน 1 ราย คือ นางสาวณชญาดา ติระรณกรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

6. จังหวัดเชียงราย : จำนวน 1 ราย คือ นายพูนศักดิ์ สุวรรณอาสน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

7. จังหวัดลำพูน : จำนวน 2 ราย คือ

(1) นางแสงอรุณ โพธิศาสตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นายประพันธ์ กันธิยะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

8. จังหวัดนครพนม : จำนวน 1 ราย คือ นายขาวพร รักษาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

9. จังหวัดอุบลราชธานี : จำนวน 3 ราย คือ

(1) นายสาคร จันทร์ทรง รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นางสาวปาริณร์ สุยะลา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(3) นายวาสนา มาลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

10. จังหวัดชุมพร : จำนวน 2 ราย คือ

(1) นายอุดมศักดิ์ เชาวนะปัญจะ นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นายนริศ ทองคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

11. จังหวัดนราธิวาส : จำนวน 1 ราย คือนายบฮารี เจะแม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

12. จังหวัดพัทลุง : จำนวน 1 ราย คือ นางอุษณีย์ คงสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

13. จังหวัดสตูล : จำนวน 1 ราย คือ นายอนุสรณ์ มรรคาเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : จำนวน 2 ราย คือ

(1) นายพงศ์เกียรติ วิเศษแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นายสุนทร เฝือไชยศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง (ครั้งที่ 1) กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (ครั้งที่ 1) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (ครั้งที่ 2)

การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลฎีกาฯจะมีคำพิพากษา

 

ต้นฉบับ : ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้