โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "วรวิทย์ สุขบุญ" เลขาธิการ ป.ป.ช. คนใหม่

Last updated: 2017-12-30  |  3127 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "วรวิทย์ สุขบุญ" เลขาธิการ ป.ป.ช. คนใหม่

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ข้าราชการสํานักงาน
ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร

 

ต้นฉบับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

Powered by MakeWebEasy.com