มหาดไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

Last updated: 2021-02-26  |  744 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาดไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

พช. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุน วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีฯ

ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการกรมการพัฒนาชุมชน กับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม สู่เป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข ในขับเคลื่อนงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจกิจเพื่อสังคม) จำกัด อันเป็นการบูรณาการภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มาบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และประโยชน์ต่อสาธารณะสังคม ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องผนึกกำลังกันทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ ในชุมชน ให้มีองค์ความรู้ ในการพัฒนาสินค้า พัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ การที่จะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องเข้าใจ เข้าถึง ทราบปัญหา และความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความต้องการของพื้นที่เอง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้สาธารณชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ร่วมกับ 18 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพทุกฝ่าย จึงมีความเห็นพ้องกันกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

Powered by MakeWebEasy.com