ป.ป.ช. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ผ่านระบบ Web Conference

Last updated: 2021-08-10  |  480 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ผ่านระบบ Web Conference

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Web Conference

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Web Conference

ในการนี้มี นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายสุทนต์ กล้าการขาย กรรมการ สปท. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Web Conference

โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.รายงานสถานการณ์คำกล่าวหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.ผลการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

3.ความก้าวหน้าในการจัดทำหนังสือ “หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-corruption education)” และแนวทางการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-corruption education)

4.การประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 และ1.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5.ความก้าวหน้าในการพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

6.งบประมาณตามแผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา แนวทางการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2564

Powered by MakeWebEasy.com