ข่าวเด่น

บริการข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ภารกิจในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 จัดระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แบ่ง ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต จัดโครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต"

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลอง ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ พ.ศ. ...

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังต่ำ พ.ศ. ...

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติตามที่กำหนดในมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

อว.-กกต. ร่วมมือขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ ผ่านหลักสูตร “พลเมืองที่เข้มแข็ง” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศาลฎีกานักการเมืองสั่งประทับฟ้อง "วิรัช รัตนเศรษฐ" ประธานวิปรัฐบาลกับพวก 87 คน สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. คดีทุจริตสนามฟุตซอลโคราช ศาลนัดพิจารณาคดีนัดเเรกวันที่ 20 ธันวาคม 2564

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564 ออกโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กสทช.มติเห็นชอบแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มสำหรับวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2565

ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้เพิกถอนข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 ทั้งนี้ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

เตรียมประมูลคลื่นวิทยุครั้งแรกของไทยเริ่มกุมภาพันธ์ 2565 ประเดิมที่ 5 คลื่น 1 ปณ.รวมกรีนเวฟ และ 9 คลื่นกรมประชาสัมพันธ์

กสทช.วางโรดแมพกิจการวิทยุกระจายเสียงรอเปลี่ยนผ่านเมษายน 2565

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริต ในโครงการสร้างเครือข่าย อสม.ต้นแบบในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการ "ทำดี มีคนรู้" ให้กับ "ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ" เพื่อสนับสนุนการเป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดีต่อสังคมและประเทศ

วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

กลุ่มสถานีวิทยุท้องถิ่น เรียกร้อง “กสทช.รักษาการ” ชะลอจัดสรรคลื่น "วิทยุกระจายเสียง" ปลายกันยายน นี้ หวั่น กระทบบริหารจัดการหลังการคืนคลื่นสถานีหลัก แนะควรให้ “กสทช.ชุดใหม่”  เข้ามาจัดการเหตุมีผลพวงอนาคตระยะยาว โดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง

คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อว่าที่บอร์ดกสทช.ใหม่ แล้วครบ 7 คน หลังปิดแสดงวิสัยทัศน์จากผู้สมัคร 78 คน

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ชี้คดี “ผกก.โจ้” อย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ บอก ชัดเจนแค่เอาถุงดำคลุมหัวถือว่ามีเจตนาฆ่าชัดเจน แม้จะพยายามสู้ว่าไม่มีเจตนาก็ตาม จี้ สอบใครอยู่เบื้องหลัง

Powered by MakeWebEasy.com