ป.ป.ช. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน จัดทำ MOU การบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

Last updated: 2021-08-10  |  960 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน จัดทำ MOU การบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

ป.ป.ช. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน จัดทำ MOU การบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC)

     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมุ่งดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. โดยนายวรวิทย์  สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 9 องค์กร ได้แก่ (1) กรมบัญชีกลาง (2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (5) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (7) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (8) หอการค้าไทย และ (9) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวด้วย

     โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้ทุกองค์กรได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการทุจริตแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น

  1. ร่วมให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมและกำกับดูแลภาคเอกชน ในการพัฒนาต่อยอดกรอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน ในลักษณะที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน อย่างมีพัฒนาการแบบต่อเนื่องตามลำดับขั้น เพื่อกำหนดเป็นกรอบทิศทาง (Roadmap) และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบในการบูรณาการการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้สามารถผลักดันและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
  2. ร่วมกำกับ ติดตาม และเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ไปยังรัฐบาล ฝ่ายบริหาร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดรับกับหลักจริยธรรมและบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     อนึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหวังให้การดำเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในมิติต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน และกำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับนโยบาย (Policy Agenda) เพื่อเป้าประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com