โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พีรพล พิชยวัฒน์" นั่งประธานกรรมการ ป.ป.ท.คนใหม่

Last updated: 25 ก.พ. 2565  |  5040 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พีรพล พิชยวัฒน์" นั่งประธานกรรมการ ป.ป.ท.คนใหม่

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายพีรพล พิชยวัฒน์ นั่งประธานกรรมการ ป.ป.ท. และพันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เป็นกรรมการ ป.ป.ท. คนใหม่

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

          ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพีรพล พิชยวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายพิทยา บุญชู นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ และพลเอก จิระ โกมุทพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวม 4 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นั้น

          โดยที่ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบเจ็ดสิบห้าปี ตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่างลง 1 ตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง และที่ประชุมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา 5/1 (5) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเลือก นายพีรพล พิชยวัฒน์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

          บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพีรพล พิชยวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และพันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

นายพีรพล พิชยวัฒน์ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ่านต้นฉบับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้