ป.ป.ช. ภาค 8 แถลงผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2565

Last updated: 29 มิ.ย. 2565  |  2875 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. ภาค 8 แถลงผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 แถลงผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช ภาค 8 เผยว่าได้นำทีมลงพื้นที่ในโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together Against Corruption – Tac Team) ดังนี้

พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565

นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 พร้อมดัวยนายพงษ์ศักดิ์ โชติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จากส่วนกลาง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Tac Team) ลงพื้นที่ในกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การลักลอบดูดทราย) กรณีสถานประกอบกิจการดูดทรายอาจดูดทรายโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาพร้อมทั้งข้อสรุปเป็นมาตรการในระดับพื้นที่เป็น 2 ระยะ ต่อที่ประชุมระดับจังหวัด โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานและมีมติดังนี้

1. ระยะสั้น : ให้เครือข่ายภาคประชาชนโดยเฉพาะชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ทุกอำเภอ ได้มีช่องทางสะท้อนปัญหา (Watch & Voice) ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง อาทิ กรมเจ้าท่าฯ , ที่ดินจังหวัดฯ , อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. ระยะกลาง - ยาว : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดโดยมีนายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ จัดทำแผนปฏิบัติการในการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินกิจการดูดทราย เพื่อประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตตามวงรอบที่กำหนดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565

นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 พร้อมด้วยนายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จากส่วนกลาง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช (Tac Team) ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การลักลอบดูดทราย) กรณีสถานประกอบกิจการดูดทรายอาจดูดทรายโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอฉวาง และอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565

ภายหลังจากการลงพื้นที่ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขอเสนอแนะ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อที่ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ กรณีการดำเนินกิจการที่เกินจากการได้รับอนุญาต หรือกรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากกระแสน้ำเปลี่ยนเส้นทาง หรือกรณีความชัดเจนของแนวเขตที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์และส่วนที่เป็นแนวแม่น้ำหรือที่สาธารณะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนวทางดำเนินงานต่อที่ประชุมโดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม ดังนี้

ขอให้ภาครัฐแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่าฯ สำนักงานที่ดินฯ สำนักงานอุตสาหกรรมฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ หรือป่าไม้ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น จะต้องดำเนินการในอำนาจหน้าที่ที่กำหนด กล่าวคือ กฎหมายเดิมกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างไร จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งทางจังหวัดมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแลเชิงบูรณาการของทุกภารกิจทุกหน่วยงานอยู่แล้ว ซึ่งนี้คือปัญหาเฉพาะเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

แต่หากต่อมาภายหลัง มีประเด็นการร้องเรียนและยังคงเป็นประเด็นเดิม ๆ ข้างต้น ก็จะต้องนำเข้าสู่การตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ตามกระบวนการของกฎหมายที่กำหนดต่อไป

สำหรับในระยะยาวมาตรการต่าง ๆ ที่จะต้องออกมานั้นจะต้องเสริมจากกฎหมาย หรือระเบียบที่บังคับใช้ปกติอยู่แล้วแค่ไหน อย่างไร ซึ่งหากมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาแล้วจะไม่ใช่เป็นเพียงขั้นตอนหรือไม่ใช่แต่เพียงเพิ่มภาระของการดำเนินงานแต่จะต้องทำให้การบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่ปกติเสริมให้เกิดความคล่องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในช่วงท้ายนายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 จะย้ายไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่เป็นการถาวร ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออยู่ระหว่างการติดตั้งย้ายระบบโทรศัพท์ใหม่ ซึ่งในระหว่างนี้สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และหากการติดตั้งย้ายระบบโทรศัพท์ดำเนินการแล้วเสร็จ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนการย้ายสำนักงานให้ติดตามการแจ้งข่าวต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้