กสทช.พบผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Last updated: 29 ม.ค. 2566  |  8860 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช.พบผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

กสทช.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียง) กล่าวเปิดการประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เข้าร่วมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม AVANI Convention 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น และระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

          พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หลังจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องด้านวิทยุกระจายเสียง จำนวน 5 ครั้ง โดยจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งเป็นการพบปะเพื่อรับฟังจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้แทนสมาคม สมาพันธ์ องค์กรภาคีเครือข่าย กลุ่มผู้รับใบอนุญาต กลุ่มผู้ทดลองออกอากาศ ผู้ดำเนินรายการ ผู้ผลิตรายการ รวมทั้งกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จากนั้นได้นำมารวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการในการยกระดับกิจการกระจายเสียงไทย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งจากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผ่านมาได้มีข้อคิดเห็นจำนวน 212 ประเด็น จึงได้นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นด้านเนื้อหารายการ ประเด็นด้านการอนุญาต ประเด็นด้านเทคนิค ประเด็นด้านการเงิน และประเด็นด้านอื่นๆ เช่น เรตติ้งวิทยุดิจิทัล การส่งเสริมสนับสนุน เป็นต้น ทั้งนี้ได้แบ่งแนวทางดำเนินการในการแก้ปัญหา เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปัญหาที่ กสทช. สามารถแก้ไขได้เลย ซึ่งขณะนี้ กสทช. ได้ดำเนินการแล้วบางส่วน เช่น การปรับปรุงกระบวนรับเรื่องร้องเรียนให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น และ การให้ความรู้และอบรมแนวทางในการออกอากาศ เป็นต้น 2.ปัญหาที่ ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนถึงจะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้

          พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มที่ 2 นั้น ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม กทสช. เพื่อให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเสนอให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง
2. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
3. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
4. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ
5. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ
6. ประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ
7. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

ซึ่งการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและง่ายต่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดข้อพิพาทต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจากการสิ้นสุดใบอนุญาตทดลองออกอากาศ ในปี 2567 รวมทั้งการจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำให้ถึงในปี 2567 เช่นกัน ซึ่งในปีหน้า กสทช.จะศึกษาแนวทางในการอนุญาตกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล เพื่อเป็นทางเลือกหลังปี 2567 ไปพร้อมกันด้วย

          “การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านมา เป็นความตั้งใจของผม ในฐานะ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ที่จะรับฟังเสียงจากผู้ประกอบกิจการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อที่ กสทช. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการ ‘ยกระดับกิจการกระจายเสียงไทย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน’ ตามที่ผมได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ตั้งแต่แรก ดังนั้นหากมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมาแอบอ้างว่าสามารถพูดคุย กับ กสทช. หรือ เสนอแนะและช่วยเหลือเรื่องใดๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ ขออย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด” พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ กล่าว


          ทั้งนี้นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าวขอบคุณ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ที่ให้ความสำคัญพร้อมสรุปความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกว่า 212 ข้อ โดยคณะกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบันจะมีการพิจารณาทบทวนประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 ฉบับ ทำให้มองเห็นแสงสว่างในปลายทางอุโมงค์ เพื่อให้เกิดความสมดุล กระดูมเม็ดแรก ขอให้พิจารณาทบทวนขยายเวลาการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ให้สอดคล้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่ง 50 วัตต์ เป็นกำลังส่ง 500 วัตต์ ตามเดิม ในการยกระดับกิจการกระจายเสียงไทย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้