มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 'หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด' ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ "ทำในสิ่งที่ถูกต้อง"

Last updated: 5 ธ.ค. 2565  |  7586 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 'หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด' ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ "ทำในสิ่งที่ถูกต้อง"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 'หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด' ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ "ทำในสิ่งที่ถูกต้อง"

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 'หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด' รุ่นที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 'หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด' รุ่นที่ 3 พร้อมด้วย ดร.อุทิศ ขาวเธียร ที่ปรึกษาประธานกรรมการคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายแพทย์ ประชา ชยาภัม ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดร.อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายสุทนต์ กล้าการขาย กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้แทนจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และคณะวิทยากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

          พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กล่าวว่าด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของลูกเสือ โดยจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 'หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด' ภายใต้คำขวัญ "ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม เพื่อนำไปพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต บำเพ็ญประโยชน์ ต่อผู้อื่น มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีความมุ่งหวังจากการดำเนินงานนำไปปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาและเยาวชน

คณะวิทยากรฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 'หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด'

          "สัญลักษณ์ "ช่อสะอาด" มีแนวคิดมาจากช่อดอกไม้ ซึ่งเป็นของขวัญที่นิยมมอบให้กันในวาระสำคัญ และครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะร่วมมอบของขวัญ อันยิ่งใหญ่แด่ผู้ตั้งมั่นและดำรงตน ในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการทำความดี ไม่โกง ไม่ทุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตรย์ และประเทศชาติ โดยผ่านสัญลักษณ ์ ส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งได้รวบรวมทุกล้านมือขาวใสสะอาดของคนบนแผ่นดินไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น รวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผูกด้วย โบว์สีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทำดีทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

          มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟ้า กระจายออกมาโดยรอบหลากหลายขนาดและรูปแบบ ผูกมัดรวมเป็นช่อเดียวกัน ด้วยโบว์สีธงชาติไทย แทนคนทั้งประเทศ ทุกเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ที่ร่วมกันทำความดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ผลลัพธ์ที่ได้คือ พลังพิเศษที่เปล่งออกมาสู่คนรอบข้าง

นายเขมชาติ อมาตยกุล ผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด"

          คำว่า "ช่อสะอาด" เขียนในรูปแบบลายมือแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิต และอิสระ สื่อถึงความบริสุทธิ์ และจริงใจ

ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ดร.อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ดร.อุทิศ ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

จากซ้ายมือ ดร.อุทิศ ขาวเธียร , นายแพทย์ ประชา ชยาภัม , พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ 

นายแพทย์ ประชา ชยาภัม ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล

          โบว์สีธงชาติ ที่ผูกช่อเอาไว้ แทนการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกๆ ความดี และนำพลังสะอาดเหล่านี้ มอบเป็น ของขวัญตอบแทนประเทศชาติ" รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ระบุเพิ่มเติม

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

          ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กล่าวว่าการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด" ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือช่อสะอาด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และทำในสิ่งที่ถูกต้อง DO The Right Thing 

:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

ตารางฝึกอบรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้