ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1-8 จังหวัดนนทบุรี

Last updated: 16 เม.ย 2566  |  10636 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1-8 จังหวัดนนทบุรี

กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1-8 จังหวัดนนทบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย ตำบลบางเขน

เบอร์ 1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 2 นางสาววิลาวัลย์ วรวรรณปรีชา พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นางสาวจริยา มหายศนันทน์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 4 นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 5 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 6 นายวิชยุตม์ รอดศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 8 นายธนดล เพชรบุรีกุล พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 10 นายธนวัฒน์ โพธิ์ศรี พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางรักน้อย ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ

เบอร์ 1 นางสาวชื่นประภา ขันธมาลี พรรคมิติใหม่
เบอร์ 2 นายธนินท์ธร ภูมราช พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายธนบดี อินทวีโร พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 4 นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 5 นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 6 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 7 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 8 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 9 นางสาวอัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ พรรคไทยภักดี
เบอร์ 10 นายตฤณ สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 11 นางสาวเหนือสุชา กองนิมิตรพัชรี พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางกรวย เฉพาะตำบลบางกรวย ตำบลบางศรีทอง ตำบลวัดชลอ ตำบลศาลากลาง ตำบลปรายบาง ตำบลบางคูเวียง ตำบลบางขุนกอง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลบางขนุน อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางใผ่

เบอร์ 1 นายกุลวัฒน์ กุลสังคหะ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 2 นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล
เบอร์ 4 นายราเชน ตระกูลเวียง พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 5 นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 6 นายณรงคภูมิ ยังสี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 8 นายวัชระ กรรณิการ์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 9 นายอนุศักดิ์ เรืองชู พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 10 นายธีระพงษ์ แก้ววิเศษ พรรคพลังสังคม
เบอร์ 11 นายจักรพันธ์ ยนต์ศิริ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางตลาด

เบอร์ 1 นายก้อง เพชรแก้ว พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 2 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล
เบอร์ 3 นายอำนวย สุขขี พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 4 นางสาวพรทิพย์ อินทศรี พรรคไทยศรีวิไลย์
เบอร์ 5 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 6 นางสาวสุพรรษา เย็นเพชร พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 9 นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 10 นายสุกฤษฎ์ ผ่องคำพันธ์ุ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 11 นางสาวสุวรรณา อู่ใหม่ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองข่อย ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลลำโพ ตำบลละหาร อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลไทรม้า

เบอร์ 1 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 2 นายณรงค์ จันทนดิษฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายธนิต สุขทอง พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 นางสาวปารมี เรี่ยงแรง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 9 นางสาวพกาวรรณ ทิมดี พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบางแม่นาง ตำบลเสาธงหิน ตำบลบางม่วง ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางเลน ตำบลบ้านใหม่

เบอร์ 1 นายคุณากร มั่นนทีรัย พรรคก้าวไกล
เบอร์ 2 นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายสรเดช คลังทอง ประชาธิปัตย์
เบอร์ 4 นายพันธวัชร บรรจงศิริเจริญ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 5 นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 6 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 นายกฤษณะ แจ่มจันทร์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายศักดิ์ชัย พัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 9 นายณรงค์ โต๊ะมุดบำรุง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลบางบัวทอง ตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย อำเภอไทรน้อย เฉพาะตำบลไทรน้อย ตำบลคลองขวาง

เบอร์ 1 นายทศพล เพ็งส้ม พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 2 นายจำลอง ช่วยรอด พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นางสาวมลฤดี ริเส พรรคชาติพัฒนากล้า
เบอร์ 4 นายประดิษฐ์ แน่วแน่ พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 5 นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ ด้วงโสน พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล
เบอร์ 8 นายภูดิศ นนทพิมลชัย พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 9 นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 10 นางสาวกิตติมา เลิศสกุลทอง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลบางคูรัด ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอไทรน้อย เฉพาะตำบลหนองเพรางาย ตำบลทวีวัฒนา ตำบลขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม

เบอร์ 1 นายสุธี ทองสวัสดิ์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 2 นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 4 นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 นายพิศิษฐ์ ทิมดี พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 6 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 7 นายสมภพ อุมะวิชนี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 10 นายเฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม พรรคไทยภักดี
เบอร์ 11 นายปราโมทย์ พันธุเกตุ พรรคพลังประชารัฐ

ดาวน์โหลดต้นฉบับ : 

  1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนนทบุรี
  2. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี
  3. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี
  4. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนนทบุรี
  5. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนนทบุรี
  6. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี
  7. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนนทบุรี
  8. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้