วุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ กกต.

Last updated: 10 ส.ค. 2566  |  4406 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ กกต.

มติวุฒิสภา 126 เสียง ให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ กกต. แทนนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการ ที่พ้นตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี

          วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการ ที่พ้นตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 126 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 44 คะแนน ไม่ออกเสียง 22 คะแนน โดยเป็นการประชุมลับตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 112 วรรคสอง

          รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กกต. จำนวน 15 คน ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน ได้แจกรายงานลับการตรวจสอบประวัตินายชาย โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองทะเบียนอาชญากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

          รวมทั้งการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายชาย นครชัย ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด คือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          ขณะเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ได้ส่งรายชื่อนายชาย นครชัย ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติ และพฤติการณ์ โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจำนวน 26 หน่วยงาน และการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์จำนวน 19 หน่วยงาน รวมถึงมีหนังสือไปยัง สส. สว. ส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การตรวจสอบ และหากผู้ใดมีข้อมูลข้อเท็จริงเกี่ยวกับผู้สมัครให้ส่งกลับมายังคณะกรรมการสรรหา

          นายชาย นครชัย จัดอยู่ในประเภทผู้สมัครตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 8 (1) (ก) กำหนดคุณสมบัติ รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          โดยนายชาย นครชัย ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กกต.รอบแรก จำนวน 6 คน ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน โดยนายชาย นครชัย ได้ 3 คะแนน เท่ากับ น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน 8 คน จึงไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา แต่การลงคะแนนรอบสองนายชายได้ 4 คะแนน ขณะที่ น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้ 2 คะแนน

          สำหรับประวัตินายชาย นครชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2565)

          วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530 Master of Business Administration, Southeastern University, สหรัฐอเมริกา ปี 2532

          ประสบการณ์การทำงาน : ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2554-6 กุมภาพันธ์ 2566, อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2566-30 กันยายน 2557, อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2556-30 กันยายน 2557), ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2557-29 ธันวาคม 2559), รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (30 ธันวาคม 2559-30 กันยายน 2561), อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2565), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (26 มีนาคม 2563-15 มีนาคม 2566)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้