ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ร่วมกระทำผิด รวม 15 จังหวัด 19 คดี

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  10234 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ร่วมกระทำผิด รวม 15 จังหวัด 19 คดี

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ผู้บริหาร อปท. ซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักการเมืองท้องถิ่น เช่น นายกฯ อบต., นายกเทศมนตรี 15 จังหวัด พบ ส่วนใหญ่ ทุจริต ใช้จ่ายงบฯ โดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่าในรอบเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ร่วมกระทำผิด รวม 15 จังหวัด 19 คดี และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่าได้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย หรืออัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา แล้วแต่กรณีแล้ว ดังนี้

1. จังหวัดกาญจนบุรี : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ (2) นายขจรศักดิ์ โยคี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น ว่าอนุมัติจ่ายเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตปักเสาไฟฟ้าและเดินสายส่งไฟฟ้าที่มีบ้านของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่นเพียงหลังเดียว ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

          (1) นายประเสริฐ มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

          (2) นายขจรศักดิ์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสมชาย ทรายละเอียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี (2) นายสุรฉัตร หอมสนิท นายช่างโยธา 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย (3) นางสุภาพร เรือนงาม หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย (4) นายอรุณ หุ่นงาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย (5) นายวินัย ไหลล้น ว่าเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างทั้ง ๆ ที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสมชาย มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

               (2) นายสุรฉัตร , (3) นางสุภาพร และ (4) นายอรุณ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) และฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 มาตรา 90 และมาตรา 91

               (5) นายวินัย มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 86 มาตรา 90  และมาตรา 91

3. จังหวัดนครปฐม : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสุรชัย ผลประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม (2) นางสาวฐานิต พุกบ้านยาง นักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ว่าอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ทั้งที่ผู้ขายไม่มีอาชีพค้าขายและเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสุรชัย มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               (2) นางสาวฐานิต มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

4. จังหวัดนครสวรรค์ : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสมวัด สายแวว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว (2) นายวรชาติ ศรีมาก (3) นางสาวิตรี จันทร์เมือง ว่าเข้ามีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุตรโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสมวัด กรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 ส่วนกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตรมิชอบด้วยกฎหมายของนายสมวัด มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมาอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (4)

               (2) นายวรชาติ และ (3) นางสาวิตรี มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

5. จังหวัดสระบุรี : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายพุฒิพงศ์ อยู่ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค (2) นางสาวณัฏฐิรา สีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ว่าเรียก รับ เงินส่วนแบ่งจากเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี พ.ศ.2554 จากพนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายพุฒิพงศ์ มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 มาตรา 149 และมาตรา 157

               (2) นางสาวณัฏฐิรา มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

6. จังหวัดเชียงราย : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายวิทยา อุ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ (2) นางอรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัดเทศบาลตำบลบุญเรือง (3) นางปราณีต ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลบุญเรือง   ว่าแก้ไขเอกสารราชการเป็นเท็จ เพื่อเสนอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายจินะแก้วพัฒนาก่อสร้างเป็นผู้ทิ้งงาน           ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายวิทยา มีมูลเป็นความผิดตาม มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (1),(4)

               (2) นางอรชา และนางประณีต มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนนายวิทยา กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 86

7. จังหวัดพะเยา : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา  (1) จ่าเอก อดุลย์ ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ (2) นางมาลัย ไชยวุฒิ (3) นางศรีบุตร สุตันคำ ว่าเข้ามีส่วนได้เสียในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกับเทศบาลตำบลดอกคำใต้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) จ่าเอก อดุลย์ มีมูลเป็นความผิดตาม มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

          (2) นางมาลัย และ (3) นางศรีบุตร มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุน จ่าเอก อดุลย์ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

8. จังหวัดกาฬสินธุ์ : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายวิลัย ภูบรรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด (2) นายบรรจง พันตัน หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ (3) นางสาวกฤษณา สิงห์ชัย นักวิชาการพัสดุ ระดับ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ว่าเรียกรับเงินในการโอนย้ายพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายวิลัย มูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157

               (2) นายบรรจง และ (3) นางสาวกฤษณา มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

9. จังหวัดขอนแก่น : จำนวน 3 คดี

               9.1 ร้องเรียนกล่าวหา นายมงคล ภูสราญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น   ว่าโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายมงคล มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

               9.2 ร้องเรียนกล่าวหา สิบตำรวจโท เสถียร วรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ ว่า ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินบำนาญให้ตามสิทธิและไม่อนุมัติให้ผู้มีสิทธิเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบำนาญโดยมิชอบ   ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า สิบตำรวจโท เสถียร มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91

               9.3 ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสุมิตร สากาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท (2) นายวิรัตน์ วัฒนสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง (3) นางสาวกาญจนา ทาโบราณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง (4) นายชนม์เจริญ เวทสรากุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ว่าเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสุมิตร มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 91

               (2) นายวิรัตน์ มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91

               (3) นางสาวกาญจนา มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 91

               (4) นายชนม์เจริญ มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91

10. จังหวัดร้อยเอ็ด : จำนวน 2 คดี

               10.1 ร้องเรียนกล่าวหา นายนรา โพธิษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ว่าทำสัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ทั้งที่รู้ว่าผู้รับจ้างใช้หนังสือรับรองผลงานปลอมยื่นเสนอราคา                ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายนรา มีมูลความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

               10.2 ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายยงยุทธ จุฬุพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง (2) นางเยาวลักษณ์ ไชยลังกา นักวิชาการศึกษา 6 ว (3) นางสุวรรณา ขัตฤกษ์หรือจันทะวงษา นักพัฒนาชุมชน 6 ว  (4) นางสุกัญญา รัตนวงศ์ นิติกร 5 (5) นางสุติมา วรชินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 (6) นางยุพาลักษ์ มูลจันทร์ บุคลากร 5 ว่าพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารตามเงื่อนไขการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายยงยุทธฯ มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               (2) นางเยาวลักษณ์ , (3) นางสุวรรณา , (4) นางสุกัญญา , (5) นางสุติมา และ (6) นางยุพาลักษ์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

11. จังหวัดศรีสะเกษ : จำนวน 2 คดี

               11.1 ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสุวรรณ์ แก้วคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย (2) นางสาวกมนณัท วารีเศวตสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม ว่าเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสุวรรณ์ มีมูลความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 161 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

               (2) นางสาวกมนณัท มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 161 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

               11.2 ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสำรอง บัวพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน (2) นางสาวรัตนาวดี ปุยอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (3) นางอรุณรัตน์ กระสังข์ หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลเมืองหลวง ว่าทุจริตในโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสำรอง มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 90

               (2) นางสาวรัตนาวดี และ (3) นางอรุณรัตน์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 90

12. จังหวัดสุรินทร์ : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายพัชระ ดีพร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ (2) สิบเอก สุทัศน์ ดัชถุยาวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร ว่ายักยอกเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตรมไพร ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายพัชระ มีมูลความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157

               (2) สิบเอก สุทัศน์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157

13. จังหวัดสกลนคร : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายประมวลชัย สิงห์คาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย (2) นางลักขณา อริยชาติ หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา ว่าเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) จากพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายประมวลชัย มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83

               (2) นางลักขณา มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 มาตรา 149  และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83

14. จังหวัดอุบลราชธานี : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสายทอง คำเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง      (2) นายผัด สายเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง (3) นายอรุณ ชมคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง (4) นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสง (5) นางสาวศุลีพร ทองสุทธิ (6) นางเตือนใจ มั่นการหรือโคตพิลา (7) นางสายยล แสงงาม ว่าเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการในโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเท็จแล้วเบียดบังเงินส่วนเกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสายทอง มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 และมาตรา 162 (4)

               (2) นายผัด และ (3) นายอรุณ มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               (4) นายโชคพิพัฒน์ , (5) นางสาวศุลีพร , (6) นางเตือนใจ และ (7) นางสายยล มีมูลความผิดทางวินัย      ไม่ร้ายแรง

15. จังหวัดพังงา : จำนวน 1 คดี

ร้องเรียนกล่าวหา (1) นายสนิท วรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง (2) นางอรทัย จิตสว่าง หรือเจี่ยสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  (3) นายมาโนชญ์ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง (4) นายไพโรจน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล (5) นายมงคล เจี่ยสกุล วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง (6) นายธีระพงษ์ สงวนนาม ผู้ช่วยช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง (7) นายวีรศักดิ์ ส่องแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (8) นายสมมาต โชติประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพร้าว (9) นายพนม ภิญโญ นักวิชาการการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง (10) นายณรงค์ แสงสวาท ประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง (11) นายสิน นาวารักษ์ ประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง (12) นายวิจารย์ ผันศรี หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด   ดี.พี.เทรดดิ้ง (13) นายสถาพร สุขเกตุ ผู้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดดี.พี.เทรดดิ้ง ว่ากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสูงกว่าความเป็นจริงและตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

               (1) นายสนิท มีมูลเป็นความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

               (2) นางอรทัย , (3) นายมาโนชญ์ , (4) นายไพโรจน์ และ (5) นายมงคล มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4)

               (6) นายธีระพงษ์ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 86

               (7) นายวีรศักดิ์ และ (8) นายสมมาต มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4)

               (9) นายพนม มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) และฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 86 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123

               (10) นายณรงค์ และ (11) นายสิน มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 86

               (12) นายวิจารย์ และ (13) นายสถาพร มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 86

การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด


ต้นฉบับ : ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ร่วมกระทำผิด รวม 15 จังหวัด 19 คดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้