7วันอันตราย เทศกาลปีใหม่2561 วันที่สอง เกิดอุบัติเหตุ 576 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 609 คน

Last updated: 5 ม.ค. 2561  |  5266 จำนวนผู้เข้าชม  | 

7วันอันตราย เทศกาลปีใหม่2561 วันที่สอง  เกิดอุบัติเหตุ 576 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 609 คน

ศปถ.เข้มข้นดูแลถนนสายหลัก-รอง เน้นกวดขันดื่มแล้วขับ-ขับรถเร็ว เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ 

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560  เกิดอุบัติเหตุ 576 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 609 คน กำชับจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดชุดปฏิบัติการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งบนเส้นทางสายหลัก – สายรอง  และถนนในชุมชน/หมู่บ้าน เน้นกวดขันรถจักรยานยนต์ รถกระบะที่บรรทุกคนโดยสารท้ายกระบะ ผู้ที่ดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง  พร้อมประสานจังหวัดปรับมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน คนที่ 1 ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 576 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 609 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 42.19 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 23.26 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 77.57 รถปิคอัพ 6.07 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.53 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.80 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 32.12 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 32.81 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,003 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,941 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 665,922 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 115,084 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 33,630 ราย ไม่มีใบขับขี่ 32,936 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (25 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก ปทุมธานี และอุบลราชธานี (3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (29 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน (28 – 29  ธ.ค.60) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,053 ครั้ง  ผู้เสียชีวิตรวม 92 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,107 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 32 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (44 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ (7 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (48 คน)

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแรกของเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งประชาชนบางส่วนเดินทางถึงที่หมายแล้ว ในขณะที่บางส่วนยังคงอยู่ระหว่างการเดินทาง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เน้นย้ำจังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทั้งถนนสายหลักและสายรอง โดยเฉพาะถนนสายหลักออกสู่ภูมิภาคและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยว ควบคู่กับการอำนวยความสะดวก โดยเปิดช่องทางพิเศษและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก ทั้งนี้ ในบางพื้นที่เริ่มมีการเฉลิมฉลองแล้ว จึงได้กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นการดูแลเส้นทางโดยรอบพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลอง โดยจัดชุดปฏิบัติการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งบนเส้นทางสายหลัก – สายรอง  และถนนในชุมชน/หมู่บ้าน เน้นกวดขันรถจักรยานยนต์ รถกระบะที่บรรทุกคนโดยสารท้ายกระบะ ผู้ที่ดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง สำหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทาง สามารถเข้าใช้บริการในจุดบริการอำนวยความสะดวกของสำนักงานอาชีวะศึกษา ซึ่งได้ตั้งจุดบริการบนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ รวมกว่า 250 ศูนย์ ให้บริการตรวจสภาพรถ บริการอาหารเครื่องดื่ม แนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง เน้นการวางแผนแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมและชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในของจุดตรวจและด่านชุมชน โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และกลุ่มจิตอาสา ร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 

นายชยพล  ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในเขตชุมชนและถนนสายรองมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น โดยมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับและขับรถเร็ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้สั่งการให้จังหวัดเข้มข้นดำเนินมาตรการป้องกันในมิติเชิงพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และคุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญ ให้จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ปรับมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้  ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่ 2561 และเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วน 1669 เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

============ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ============

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้