ผลการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

Last updated: 1 ก.ค. 2567  |  2646 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

        วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ​ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามมาตรา 12 เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน การคลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมาตรา 13 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น

สรุปผลการรับสมัคร มีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 48 คน ดังนี้

​1. นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี อายุ 65 ปี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านกฎหมาย)

​2.​ นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ อายุ 62 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​3. นางอัญชลี ศรีอำไพ อายุ 62 ปี อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (สมัครด้านการบัญชี)

​4. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ อายุ 61 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอดีตรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (สมัครด้านการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน แสะด้านการเงินการคลัง)

​5.​ นายนิวัติไชย เกษมมงคล อายุ 60 ปี เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สมัครด้านกฎหมาย และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​6. ​นายสมโภชน์ โตรักษา อายุ 57 ปี อดีตผู้จัดการฝ่ายข่าว บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 HD) (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​7.​ นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ อายุ 64 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​8. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อายุ 64 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (สมัครด้านการเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​9. พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ อายุ 63 ปี เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สมัครด้านกฎหมาย และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​10. พลโท นุกูล นรฉันท์ อายุ 59 ปี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​11. นายธัญญา เนติธรรมกุล อายุ 61 ปี อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​12. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล อายุ 66 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (สมัครด้านการเงินการคลัง)

13. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์ อายุ 65 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​14. นางพรพิมล นิลทจันทร์ อายุ 51 ปี รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการเงินการคลัง)

​15. นายสิทธิพร เศาภายน อายุ 64 ปี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (สมัครด้านกฎหมาย)

​16. นางฤดี ภริงคาร อายุ 61 ปี ที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงาน และอดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สมัครด้านการบัญชี และด้านการเงินการคลัง)

​17. นายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ อายุ 58 ปี คลังจังหวัดสระบุรี (สมัครด้านการเงินการคลัง)

​18. นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ อายุ 56 ปี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​19. ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อายุ 65 ปี ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านกฎหมาย ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินการคลังและด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​20. นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์ อายุ 63 ปี อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​21. นายกฤษฎา สวนสมภาค อายุ 60 ปี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​22. นางนาฎสิริ อิทธิพงษ์ อายุ 64 ปี อดีตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 กรมสรรพากร (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ อายุ 61 ปี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​24. นางดรุณี ลี้สกุล อายุ 65 ปี อดีตครู คศ. 3 โรงเรียนสารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 (สมัครด้านการบัญชี)

​​25. นายนิกร สุกใส อายุ 64 ปี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​26. นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล อายุ 61 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​27. นางกุลิสราห์ บุญทับ อายุ 59 ปี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​28. นางดวงตา ตันโช อายุ 62 ปี อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (สมัครด้านการเงินการคลัง)

​​29. นายสุทัศน์ เวชพานิช อายุ 59 ปี Deputy of Internal Audit Director สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านการตรวจสอบภายใน)

30. นางเกล็ดนที มโนสันติ์ อายุ 58 ปี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการบัญชี และด้านการตรวจสอบภายใน)

​​31. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (สมัครด้านการเงินการคลัง)

​​32. นางสาวศิริธรณ์ เอกพันธ์ อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​33. พลตำรวจโท สาโรช นิ่มเจริญ อายุ 65 ปี อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านกฎหมาย)

​​34. นายธนพล โกมารกุล ณ นคร อายุ 57 ปี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน และด้านกฎหมาย)

​​35. นางวิภัสรา ผลลาภทวี อายุ 62 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​36. สิบตำรวจตรี ธาม มาฉิม อายุ 53 ปี นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​37. นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อายุ 58 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท วี.เอส.โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สมัครด้านกฎหมาย ด้านการตรวจสอบภายในและด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​38. พลโท อุทัย ศรีชลาลักษณ์ อายุ 65 ปี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมัครด้านการเงินการคลัง)

​​39. นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร อายุ 65 ปี อดีตรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว (สมัครด้านการเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​40. นายสมยศ อักษร อายุ 62 ปี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สมัครด้านการเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​41. พันตำรวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ อายุ 53 ปี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สมัครด้านกฎหมาย)

​​42. พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ อายุ 63 ปี อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สมัครด้านกฎหมาย และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​43. นายอุทิศ บัวศรี อายุ 60 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สมัครด้านกฎหมาย และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน

​​44. พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง อายุ 62 ปี อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​45. นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ อายุ 66 ปี อดีตผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านกฎหมาย และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

46. นางสาวมรกต ศิริวัฒนาโรจน์ อายุ 66 ปี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรธรณี (สมัครด้านการตรวจสอบภายใน)

​​47. พลโท กานต์ ทองอารีย์ อายุ 60 ปี อดีตรองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมและที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

​​48. นางสาวเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง อายุ 58 ปี ที่ปรึกษาบริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด และอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสพีเจ โททัส โซลูชั่นส์ จำกัด (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)

        สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หลังจากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป

​​        ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัคร มายังคณะกรรมการสรรหา ได้ที่ ตู้ ปณ. 9 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้